[start] [koniec]Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: wss@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Beata Bernacka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Kieler
Zastępca Dyrektora Wydziału: Sebastian Wolszczak


Struktura:
 • Dział ds. Partycypacji
  • Kierownik działu: Krzysztof Ziental
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 88 57
  • Rafał Florczak
   I piętro. pok 131
   tel. +48 71 777 74 05
  • Paulina Olejniczak - Brząkała
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 87 79

  • Sekcja ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
   - Przemysław Leszyński

   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 81 11
   - Mariola Jóźków

   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 72 92
   - Patrycja Przybylska
   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 77 17
   - Agnieszka Gaczewska
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 79 92

  • Sekcja ds. Rewitalizacji:
   - Michał Maliczkiewicz
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 84 81
   - Iwona Krzysztoń
   V piętro, pok. 514
   tel. +48 71 777 82 69
   - Anna Skwarzyńska - Sołowiej
   V piętro, pok. 514
   tel. +48 71 777 74 94


 • Dział ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Kierownik działu: Marta Krukar 
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 80 75
  • Katarzyna Kuźmińska
   I piętro, 120
   tel. +48 71 777 93 70
  • Renata Smoleń
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 81 20
  • Ewa Stasikowska
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 86 15
  • Aneta Markowska 
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 76 53
  • Lucjan Witkowski
   I piętro, pok. 124
   tel.+48 71 777 75 61
  • Monika Nowicka – Górniak
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 30
  • Joanna Hołodnik
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 70 83
  • Małgorzata Łuczak
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 79 42
  • Anna Morawska
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 02
  • Marzena Mączka
   I piętro, pok. 130
   tel. +48 71 777 87 21
  • Agnieszka Pastusińska
   I piętro, pok. 130
   tel. +48 71 777 72 40

 • Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • Kamil Matuszewski
   (Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego)
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 70 64
  • Andrzej Kubica
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 88 49
  • Agnieszka Duda
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 78 14
  • Izabella Jabłońska
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 86 57
  • Andrzej Skobejko
   (najem lokali użytkowych przez org. pozarządowe)
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777  93  80

Wydział Partycypacji Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 1. zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Wrocławia;
 2. organizacji, wspierania i określania zasad konsultacji społecznych dla komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. zarządzania i organizacji procesu budżetu obywatelskiego;
 4. zarządzania portfelem projektów wybranych do realizacji w procesie budżetu obywatelskiego i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 5. koordynacji współpracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności bieżącą kontrolę wykonywania zawartych umów z organizacjami pozarządowymi wraz z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji;
 6. koordynacji całości spraw związanych z petycjami wnoszonymi do organów Miasta, w tym udzielania wnioskodawcom informacji o sposobie rozpatrzenia petycji w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu;
 7. koordynacji całości spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacją prawną;koordynacji całości spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacją prawną;
 8. koordynacji całości spraw związanych z zabytkową kolekcją pojazdów, będącą własnością Gminy Wrocław, a także spraw związanych z historycznymi pojazdami komunikacji miejskiej i historycznej infrastruktury towarzyszącej;
 9. współpracy z podmiotem prowadzącym Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 10. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
 11. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo  o stowarzyszeniach;
 12. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach;
 13. nadzoru wobec fundacji i stowarzyszeń wynikających z przepisów ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 14. prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłychewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
 15. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 16. rozpatrywanie wniosków w sprawie o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych w zakresie opłat za pobyt oraz kosztów upomnienia we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 17. opiniowania wniosków organizacji pozarządowych o najem gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego oraz działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Wrocław w ramach realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Wrocław
 18. obsługi administracyjnej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 19. koordynacji spraw związanych z wdrażaniem Lokalnego Programu Ekonomii Społecznej w Gminie Wrocław oraz monitorowania stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 20. koordynacji powstawania i prowadzenia Centów Aktywności Lokalnej;
 21. przygotowania, organizacji i prowadzenia procesu rewitalizacji; 
 22. inicjowania i koordynacji działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne;
 23. przygotowania, organizacji i prowadzenia spraw związanych z pracami nad reformą Rad Osiedli i podziału Miasta na jednostki pomocnicze oraz nad określeniem zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych Miasta;
 24. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Wydziału;
 25. koordynacji społecznych projektów nieinfrastrukturalnych realizowanych w wydziale oraz komórkach organizacyjnych oraz w miejskich jednostkach podległych Departamentowi.
   

Procedury realizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45