[start] [koniec]Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: wss@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Beata Bernacka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Sebastian Wolszczak


Struktura:
 • Zespół ds. Konsultacji
  • Rafał Florczak
   I piętro. pok 131
   tel. +48 71 777 74 05
  • Michał Maliczkiewicz
   Samodzielne stanowisko ds. zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 84 81
  • Paulina Olejniczak - Brząkała
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 87 79
  • Krzysztof Ziental
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 88 57

 • Zespół ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  • Przemysław Leszyński
   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 81 11
  • Mariola Jóźków
   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 72 92

 • Zespół ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Katarzyna Kuźmińska
   I piętro, 120
   tel. +48 71 777 93 70
  • Renata Smoleń
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 81 20
  • Anna Kieler
   I piętro, 130 (wejście przez 127 a)
   tel. +48 71 777 89 09 
  • Ewa Stasikowska
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 86 15
  • Aneta Markowska 
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 76 53
  • Lucjan Witkowski
   I piętro, pok. 124
   tel.+48 71 777 75 61
  • Monika Nowicka – Górniak
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 30
  • Marta Sawko   
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 80 75
  • Joanna Hołodnik
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 70 83
  • Małgorzata Łuczak
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 79 42
  • Anna Morawska
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 02
  • Marzena Mączka
   I piętro, pok. 130
   tel. +48 71 777 87 21

 • Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami:
    -
   Kamil Matuszewski
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 70 64
   - Andrzej Kubica
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 88 49
  • Nieodpłatna Pomoc Prawna
   -
   Agnieszka Duda
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 78 14
   - Agnieszka Pastusińska
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 72 40

 • Stanowisko ds. najmu lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe w trybie bezprzetargowym:
  Andrzej Skobejko

  I piętro, pok. 126
  tel. +48 71 777  93  80
   
 • Obsługa Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Kamil Matuszewski
  I piętro, pok. 124
  tel. +48 71 777 70 64

 • Zespół ds. organizacyjnych:
  Patrycja Przybylska
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 77 17 
  Agnieszka Gaczewska
  I piętro, pok. 154
  tel. +48 71 777 79 92


Wydział Partycypacji Społecznej
realizuje zadania z zakresu:

 1. zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Wrocławia;
 2. organizacji, wspierania i określania zasad konsultacji społecznych dla komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. zarządzania i organizacji procesu budżetu obywatelskiego;
 4. zarządzania portfelem projektów wybranych do realizacji w procesie budżetu obywatelskiego i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 5. koordynacji współpracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności bieżącą kontrolę wykonywania zawartych umów z organizacjami pozarządowymi wraz
  z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji;
 6. koordynacji całości spraw związanych z petycjami wnoszonymi do organów Miasta,
  w tym udzielania wnioskodawcom informacji o sposobie rozpatrzenia petycji
  w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu;
 7. koordynacji całości spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacją prawną;
 8. koordynacji całości spraw związanych z zabytkową kolekcją pojazdów, będącą własnością Gminy Wrocław, a także spraw związanych z historycznymi pojazdami komunikacji miejskiej i historycznej infrastruktury towarzyszącej;
 9. współpracy z podmiotem prowadzącym Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 10. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;
 11. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 12. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach;
 13. nadzoru wobec fundacji i stowarzyszeń wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 14. prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłychewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
 15. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 16. rozpatrywanie wniosków w sprawie o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych w zakresie opłat za pobyt oraz kosztów upomnienia we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym;
 17. opiniowania wniosków organizacji pozarządowych o najem gminnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego oraz działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Wrocław w ramach realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Wrocław;
 18. obsługi administracyjnej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 19. koordynacji spraw związanych z wdrażaniem Lokalnego Programu Ekonomii Społecznej w Gminie Wrocław oraz monitorowania stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 20. koordynacji prac oraz tworzenie Grup Dialogu Społecznego, organizowania i koordynowania prac związanych z realizacją programu pn. „Dialog Społeczny we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem dialogu obywatelskiego”;
 21. koordynacji powstawania i prowadzenia Centów Aktywności Lokalnej;
 22. przygotowania, organizacji i prowadzenia procesu rewitalizacji;
 23. inicjowania i koordynacji działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne;
 24. przygotowania, organizacji i prowadzenia spraw związanych z pracami nad reformą Rad Osiedli i podziału Miasta na jednostki pomocnicze oraz nad określeniem zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych Miasta;
 25. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Wydziału;
 26. koordynacji społecznych projektów nieinfrastrukturalnych realizowanych w wydziale oraz komórkach organizacyjnych oraz w miejskich jednostkach podległych Departamentowi.
Procedury realizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45