[start] [koniec]Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: bps@um.wroc.pl

Dyrektor Biura:
Zastępca Dyrektora Biura: Beata Bernacka
Zastępca Dyrektora Biura: Sebastian Wolszczak


Struktura:
 • Zespół ds. Konsultacji
  • Rafał Florczak
   I piętro. pok 131
   tel. +48 71 777 74 05
  • Michał Maliczkiewicz
   Samodzielne stanowisko ds. zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 84 81
  • Paulina Olejniczak - Brząkała
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 87 79
  • Krzysztof Ziental
   I piętro, pok. 131
   tel. +48 71 777 88 57

 • Zespół ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  • Przemysław Leszyński
   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 81 11
  • Mariola Jóźków
   I piętro, pok. 132
   tel. +48 71 777 72 92

 • Zespół ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Aniela Jóźków
   I piętro, 130 (wejście przez 127 a)
   tel. +48 71 777 87 21
  • Renata Smoleń
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 81 20
  • Anna Kieler
   I piętro, 130 (wejście przez 127 a)
   tel. +48 71 777 89 09 
  • Ewa Stasikowska
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 86 15
  • Aneta Markowska 
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 76 53
  • Lucjan Witkowski
   I piętro, pok. 124
   tel.+48 71 777 75 61
  • Monika Nowicka – Górniak
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 30
  • Marta Sawko   
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 80 75
  • Joanna Hołodnik
   I piętro, pok. 154
   tel. +48 71 777 70 83
  • Małgorzata Łuczak
   I piętro, pok. 123
   tel. +48 71 777 79 42
  • Anna Morawska
   I piętro, pok. 125
   tel. +48 71 777 81 02
  • Marzena Mączka
   I piętro, pok. 130
   tel. +48 71 777 87 21

 • Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami:
    -
   Kamil Matuszewski
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 70 64
   - Katarzyna Janicka
   I piętro, pok. 124
   tel. +48 71 777 88 49
  • Nieodpłatna Pomoc Prawna
   -
   Agnieszka Duda
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 78 14
   - Agnieszka Pastusińska
   I piętro, pok. 126
   tel. +48 71 777 72 40

 • Stanowisko ds. najmu lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe w trybie bezprzetargowym:
  Andrzej Skobejko

  I piętro, pok. 126
  tel. +48 71 777  93  80
   
 • Obsługa Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Kamil Matuszewski
  I piętro, pok. 124
  tel. +48 71 777 70 64

 • Zespół ds. organizacyjnych:
  Patrycja Przybylska
  I piętro, pok. 132
  tel. +48 71 777 77 17 
  Agnieszka Gaczewska
  I piętro, pok. 154
  tel. +48 71 777 79 92


Wydział Partycypacji Społecznej
realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców Wrocławia;
 2. organizacji, wspierania i określania zasad procesu konsultacji ogólnomiejskich dla komórek organizacyjnych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. zarządzania i organizacji procesu budżetu obywatelskiego;
 4. zarządzania portfelem projektów wybranych do realizacji w procesie budżetu obywatelskiego i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 5. koordynacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 6. koordynacji całości spraw związanych z petycjami wnoszonymi do organów Miasta w tym udzielania wnioskodawcom informacji o sposobie rozpatrzenia petycji  w sytuacji, gdy dotyczy ona kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu;
 7. koordynacji całości spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną;
 8. koordynacji całości spraw związanych z zabytkową kolekcją pojazdów, będącą własnością Gminy Wrocław, a także spraw związanych z historycznymi pojazdami komunikacji miejskiej;
 9. współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych;
 10. prowadzenia merytorycznego zadań realizowanych przez Biuro we współpracy  z organizacjami pozarządowymi, poprzez nadzór, a w szczególności bieżącą kontrolę wykonywania zawartych umów wraz z zatwierdzaniem sprawozdań z ich realizacji;
 11. prowadzenia i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Wrocławia, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta; 
 12. kształtowania polityki informacyjnej dotyczącej realizowanych projektów;
 13. nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z realizacji ustawy – Prawo  o stowarzyszeniach; 
 14. nadzoru nad fundacjami wynikającego z ustawy o fundacjach
 15. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i pozostałych klubów nie prowadzących działalności gospodarczej;
 16. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących między innymi budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 17. zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi w zakresie zadań Biura;
 18. rozpatrywania wniosków w sprawie o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych w zakresie opłat za pobyt oraz kosztów upomnienia  w placówce podmiotu pełniącego funkcje izby wytrzeźwień.

 

Procedury realizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45