[start] [koniec]

Sekretariat
50-107 Wrocław
pl. Nowy -targ 1-8
pok. 112, I piętro
tel. +48 71 777 87 88
faks +48 71 777 87 89
e-mail: wok@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Alicja Bogusz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Tadeusz Sokulski


Struktura:

 • Dział Kadr
  Kierownik: Grażyna Perełka
  pok. 142, I piętro
  tel. +48 71 777 72 41

 • Dział Organizacyjny
  Kierownik: Agnieszka Koczapska-Maćko
  pok. 116, I piętro
  tel. +48 71 777 72 21
  faks +48 71 777 77 19
  • Zespół ds. Regulacji Prawno - Organizacyjnych
   pok. 116, I piętro
   tel. +48 71 777 71 47, 777 73 52
   - Pełnomocnictwa i upoważnienia
   pok.116, I piętro
   tel. +48 71 777 72 35, 777 75 32
   - Praktyki, staże, pieczątki i pieczęcie
   pok. 116, I piętro
   tel. +48 71 777 80 42, 777 80 43
   - Stanowisko ds. informacji publicznej
   pok. 116, I piętro
   tel. +48 71 777 74 64
  • Zespół ds. Informacji
   - Informacja o Urzędzie
   pok. 12, parter prawa strona
   tel. +48 71 777 72 18, 777 72 19
   - Redakcja BIP
   pok. 414, IV piętro
   tel. +48 71 777 90 61, 777 90 62
   e-mail: bip@um.wroc.pl
  • Kancelaria Ogólna
   Główny Specjalista: Biana Smolarkiewicz
   pok. 3, parter
   tel.  +48 71 777 72 27, 777 73 07,
   tel.  +48 71 777 71 86 (doręczyciele)
   faks +48 71 777 86 55
   e-mail: kum@um.wroc.pl

 • Dział Rachuby Płac
  Kierownik: Małgorzata Dylak-Wrzuszczak
  pok. 107, I piętro
  tel. +48 71 777 81 87
  • Sekcja Umów Zleceń
   pok. 109, I piętro
   tel. +48 71 777 83 61

 • Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich i Szkoleń
  Kierownik: Izabela Zaremba
  pok. 145, I piętro
  tel. +48 71 777 75 52
  Informacja na temat naborów 
  tel. +48 71 777 75 52, 71 777 86 76

 • Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości
  Koordynator Programu: Daniel Kubicki
  pok. 140a, I piętro
  tel. +48 71 777 71 46
  • Delegacje krajowe i zagraniczne
   pok. 422, IV piętro
   tel. +48 71 777 77 03, 777 76 88
  • Centralny rejestr umów - zleceń
   pok. 136, I piętro
   tel. +48 71 777 80 51
  • Rejestracja Czasu Pracy
   pok. 136, I piętro
   tel. +48 71 777 71 09

 • Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
  Pełnomocnik Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Wojciech Mazurec
  Pl. Nowy Targ 1-8, pok. 145, I piętro
  faks +48 71 777 87 89

 • Doradca etyczny
  e-mail: antykorupcja@um.wroc.pl
 • Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
  Koordynator Programu: Mariusz Kiciński
  ul. G. Zapolskiej 4 pok. 525A, V piętro
  tel. +48 71 777 77 77

 • Sekcja Spraw Socjalnych
  pok. 413, IV piętro
  tel. +48 71 777 74 72, 777 70 11            

 

Wydział Organizacyjny i Kadr realizuje zadania z zakresu:

 1. określania ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym opracowywania i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 2. opiniowania regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz statutów i regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych
 3. przygotowywania upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Wrocławia oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie
 4. realizacji zapotrzebowania na pieczątki i pieczęcie urzędowe oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie
 5. organizacji i koordynacji prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów
 6. inicjowania i koordynacji systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym opracowywania regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu  świadczeń   socjalnych, czynności   związanych z opisem stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz procesem ocen pracowniczych
 7. prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
 8. opracowywania zasad i analiz polityki oraz ewidencji i zarządzania etatyzacją w Urzędzie;
 9. zasad doboru kadr i prowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie
 10. zarządzania systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników, opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego środowiska pracy
 11. organizacji służby przygotowawczej
 12. działalności socjalnej Urzędu, ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i rentowych pracowników
 13. współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi
 14. koordynacji i nadzoru nad realizacją przepisów prawnych o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie oraz ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej
 15. wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczania delegacji, ryczałtów
  i innych świadczeń pieniężnych pracowników
 16. naliczania i wypłat rent wyrównawczych, przejętych po zlikwidowanych miejskich jednostkach organizacyjnych
 17. prowadzenia centralnej ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, których stroną jest Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia, zawartymi z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, płatnymi z bezosobowego funduszu wynagrodzeń
 18. prowadzenia rejestrów poleceń wyjazdów służbowych: na obszarze kraju (delegacji krajowych) i poza granicami kraju (delegacji zagranicznych)
 19. Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej, w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w Urzędzie i sporządzania zbiorczego rejestru ryzyk Urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu
 20. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi
 21. koordynacji realizacji programów zatrudnienia w Urzędzie w ramach aktywizacji rynku pracy, w tym staży zawodowych i praktyk
 22. obsługi zapytań i interwencji mieszkańców Wrocławia zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się
 23. prowadzenia punktu informacyjnego dla mieszkańców
 24. realizacji czynności związanych z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłki korespondencji zewnętrznej oraz prowadzenia systemu doręczeń bezpośrednich
 25. prowadzenia obsługi Pełnomocnika Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, związanej z działaniami w zakresie polityki jakości w Urzędzie


Procedury realizowane przez Wydział Organizacyjny i Kadr dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45