Uwaga! Od 3 stycznia 2022 r. zmiana nazwy Wydziału.

Wnioski w sprawach prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego dotyczących lokalizacji inwestycji oraz wypisu i wyrysu z planu miejscowego należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków.


Uwaga!

 • Tarcza 6.0 - terminy - opóźnienia w załatwianiu spraw - Obwieszczenie ZAWIADOMIENIE-I-9962-2021
 • obecnie brak możliwości odbiorów osobistych dokumentów;
 • udostępnianie akt tylko spraw w toku po uprzednim telefonicznym umówieniu się tel. +48 71 777 77 77.

Sekretariat:

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 234
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: waz@um.wroc.pl

 • Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych
  II piętro, pok. 229
  tel. + 48 71 777 73 03

 • Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów
  II piętro, pok. 226
  tel. + 48 71 777 73 72

 • Sekretariat Zastępcy ds. Zabytków
  50-156 Wrocław
  ul. Bernardyńska 5 
  parter, pok. 01
  tel. +48 71 777 94 51
  faks +48 71 777 86 55
  e-mail: mkz@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Magdalena Wankowska

Zastępca Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych: Aleksandra Nespiak

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Rejestrów: Małgorzata Jordan

Zastępca Dyrektora ds. Zabytków: Hanna Kazimierowicz


Telefoniczna Informacja Wydziału - tel.: + 48 71 777 77 77

Uwaga! System pocztowy nie generuje potwierdzenia otrzymania maila. Aby je otrzymać należy skorzystać z platformy ePUAP


Kancelaria Wydziału

przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4

Telefoniczna Informacja Wydziału - wyłącznie o etapie załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca.

Informacja Wydziału (parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7) - udziela informacji w zakresie:

 1. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
 2. Udostępniania informacji publicznej.
 3. Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 4. Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Struktura:

 • Sekcja Organizacyjno-Finansowa

Dział Architektoniczno - Budowlany

 • Zespół Analiz i Estetyki
  Koordynator: Katarzyna Śmigielska
  tel. +48 71 777 73 87

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B1
  Kierownik Zespołu: Małgorzata Chybalska
  tel. +48 71 777 73 69

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B2
  Kierownik Zespołu: Agnieszka Czerwiec
  tel. +48 71 777 75 01

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B3
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Łabuz
  tel. +48 71 777 72 20

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B4
  Kierownik Zespołu: Kamila Borkowska
  tel. +48 71 777 74 21

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany
  Inwestycji Liniowych - IB
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
  tel. +48 71 777 74 42

Dział Informacji i Rejestrów

 • Zespół Kancelarii Wydziału
  Kierownik Zespołu:
  tel. +48 71 7777

 • Zespół Zaświadczeń
  Kierownik Zespołu: Ewa Stawiany
  tel. +48 71 777 72 65

 • Zespół Informacji 
  Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
  tel. +48 71 777 74 60

 • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
  Kierownik Zespołu: Beata Zwiech
  tel. +48 71 777 73 97

Dział Zabytków

 • Zespół Zabytków Ruchomych i Nieruchomych
  ul. Bernardyńska 5,
  Kierownik Zespołu:
  tel. +48 777 94 51

 • Zespół Zieleni Zabytkowej i Organizacji
  ul. Bernardyńska 5,
  Kierownik Zespołu
  tel. +48 777 94 51

Wydział Architektury i Zabytków realizuje w szczególności:

 1. zadania własne powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej, wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów szczególnych oraz zlecone staroście, wynikające z innych przepisów;
 2. zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Wrocławia, w tym:
  1. zadania przekazane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków;
  2. zadania, wynika jące z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, oraz w przepisach szczególnych,
  3. udzielanie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską Wrocławia;
  4. prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Wrocławia;
  5. zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, wynikające z obowiązków własnych Gminy;
  6. współpraca z innymi organami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami w zakresie zabytków i dziedzictwa kulturowego;
  7. monitorowanie i koordynowanie działań podmiotów zarządzających miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w kontekście właściwego funkcjonowania i ochrony tego miejsca, a także jego strefy buforowej oraz prowadzenie współpracy i dialogu pomiędzy Interesariuszami tego terenu a jednostkami zewnętrznymi, w tym Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz organami uczestniczącymi w działaniach na rzecz miejsc wpisanych na listę UNESCO.

Procedury realizowane przez Wydział Architektury i Zabytków dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Architektury i Zabytków

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf

Wzory obowiązujących druków w formacie .pdf

Wykaz decyzji WZiZT wydanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które wygasły z dniem 1.01.2018 r.

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (dawny Wydział Architektury i Budownictwa)

Zgłoszenia budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych

Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury i Zabytków (dawnego Wydziału Architektury i Budownictwa)

Katalog mebli miejskich

Konkurs "Piękny Wrocław"

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Godziny pracy Informacji Wydziału

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15 - pok 10 i 11.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 - sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7.

Godziny pracy Kancelarii Wydziału

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Godziny przyjęć dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Środa w godzinach od 14:30 do 15:45.

Godziny przyjęć zastępców dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Środa w godzinach od 11:00 do 15:00.

Godziny kontaktu telefonicznego z kierownikami zespołów w sprawie prowadzonych postępowań

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Godziny przyjęć kierowników zespołów

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.