[start] [koniec]Sekretariat:
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
pok. 234, II piętro
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: wab@um.wroc.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych
pok. 229, II piętro
tel. + 48 71 777 73 03

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Wydziału ds.  Gospodarki Przestrzennej
pok. 229, II piętro
tel. + 48 71 777 74 80


Dyrektor Wydziału - Architekt Miasta - Piotr Fokczyński
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych - Gabriel Marek
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Gospodarki Przestrzennej - Marta Jeżewska-Siemion


Kancelaria Wydziału
- przyjmowanie wniosków i podań: sala 1b stanowisko 3 i 4

- wydawanie dokumentów: sala 1c stanowisko 5 i 6

Informacja Wydziału
tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
Informacja udziela informacji w zakresie:
pok. nr 10, 11:

 1. Sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami imiejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 3. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
 4. Udostępniania informacji publicznej

sala 1a - stanowisko 1 i 2, sala 1c - stanowisko 7:

 1. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
 2. Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 3. Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.


Struktura:

 • Zespół Architekta Miasta
  Architekt Miasta: Piotr Fokczyński
  tel. +48 71 777 71 14
  Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta: Beata Urbanowicz
  tel.  +48 71 777 93 58
 • Zespół ds. Kadr
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Ziąber
  tel. +48 71 777 73 11
 • DZIAŁ DS. OGÓLNYCH
  Koordynator Projektu: Małgorzata Adamska
  tel. +48 71 777 73 72
  • Sekcja Zaświadczeń o Samodzielności Lokali
  • Sekcja ds. Obsługi
  • Zespół Informacji i Przyjmowania Korespondencji
   Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
   tel. +48 71 777 74 60
  • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
   Kierownik Zespołu: Jolanta Juchniewicz-Bludów
   tel. +48 71 777 73 97
 • DZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Stare Miasto i Śródmieście - B1
   Kierownik Zespołu: Aleksandra Nespiak
   tel. +48 71 777 73 69
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Krzyki - B3
   Kierownik Zespołu: Anna Wilczyńska
   tel. +48 71 777 75 01
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Fabryczna - B4
   Kierownik Zespołu: Anna Rukasz-Kałużna
   tel. +48 71 777 73 74
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Psie Pole - B5
   Kierownik Zespołu: Alicja Paraschidu
   tel. +48 71 777 73 68
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany
   Inwestycji Liniowych - IB
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
   tel. +48 71 777 74 42
 • DZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Stare Miasto i Śródmieście - P1
   Kierownik Zespołu: Marek Świder
   tel. +48 71 777 73 92
   Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Krzyki - P3
   Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska-Jakubczyk
   tel. +48 71 777 70 18
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Fabryczna - P4
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Cebo
   tel. +48 71 777 74 27
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Psie Pole - P5
   Kierownik Zespołu: Krzysztof Turowicz
   tel. +48 71 777 88 70
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych - IP
   Główny Specjalista: Grażyna Węgrzynowicz
   tel. +48 71 777 71 45

Wydział Architektury i Budownictwa
realizuje w szczególności:
 1. Zadania własne Miasta – dotyczące zagospodarowania przestrzennego, wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przy uwzględnieniu przyjętych przez Radę Miejską Wrocławia kierunków rozwoju i polityki przestrzennej Miasta,
 2. Zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone staroście z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikające z przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw,
 3. Zadania Architekta Miasta – w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf

Wzory obowiązujących druków w formacie.pdf  

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Budownictwa

Sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury i Budownictwa 

Katalog mebli miejskich

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Godziny pracy Informacji Wydziału:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Godziny przyjęć dyrektora w sprawie skarg i wniosków:
środa w godzinach od 14:30 do 16:30

Godziny przyjęć zastępców dyrektora w sprawie skarg i wniosków:
środa w godzinach od 10:00 do 15:00