Uwaga! Od 3 stycznia 2022 r. zmiana nazwy Wydziału.Sekretariat

50-030 Wrocław [start] [koniec]
ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25, 777 74 16
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału, Urbanista Miasta: Anna Sroczyńska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Jadwiga Brzuchowska

Zastępca Dyrektora Wydziału: Przemysław Matyja

Zastępca Dyrektora Wydziału: Ermina Bryk 


Struktura:

Działy Planowania Przestrzennego

 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
  Kierownik: Katarzyna Bortnik
  III piętro, pok. 301
  tel. +48 71 777 70 63
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
  Kierownik: Marta Ścigała
  II piętro, pok. 220
  tel. + 48 71 777 79 17
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
  Kierownik: Marta Klier
  III piętro, pok. 307
  tel: +48 71 777 78-76

Dział Systemu Informacji Przestrzennej

Kierownik: Sławomir Górowski
II piętro, pok. 218
tel. +48 71 777 78 58

Dział Organizacji i Analiz

 • Zespół ds. Dokumentacji i Budżetu
  IV piętro, pok. 409 - 410
  tel. +48 71 777 74 87
 • Zespół ds. Analiz i Prognoz
  IV piętro, pok. 401, 408 - 409
  tel. +48 71 777 78 78, 777 73 88, 777 76 11
 • Sekcja ds. Obsługi Sekretariatu
  IV piętro, pok. 404
  Tel. +48 71 777 86 60

Dział Zagospodarowania Terenu

50- 141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8

 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Stare Miasto i Śródmieście – ZT1
  Kierownik Zespołu: Busza Wowrzeczka
  tel. +48 71 777 73 92
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Krzyki – ZT3
  Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska
  tel. +48 71 777 70 18
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Fabryczna – ZT4
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Cebo
  tel. +48 71 777 74 27
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Psie Pole – ZT5
  Kierownik Zespołu: Joanna Rudziewicz-Adamczyk
  tel. +48 71 777 75 37
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych 
  Kierownik Zespołu: Grażyna Węgrzynowicz
  tel. +48 71 777 73 11

Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów

al. M. Kromera 44
IV piętro, pok. 433 - 434
tel. +48 71 777 92 11

Wydział Planowania Przestrzennego realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym:
  1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 
  2. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. sporządzania innych opracowań przestrzennych, planów i analiz na obszarze miasta,
  5. planowania etapowania rozwoju przestrzennego miasta,
  6. planowania rozwoju przestrzennego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego.
 2. zadania własne gminy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w zakresie między innymi ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw;
 3. sporządzania koncepcji sposobu zagospodarowania terenów na obszarze miasta;
 4. sporządzania propozycji i analiz lokalizacji dla różnych obiektów i instytucji;
 5. przygotowywania propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji;
 6. koordynowania działań projektowych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto;
 7. koordynowania i sporządzania planów, analiz i opinii urbanistycznych w zakresie polityki rzecznej, w tym lokalizacji obiektów pływających na gruntach pokrytych wodami oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych;
 8. koordynowania działań Zespołów zadaniowych powoływanych w ramach polityki rzecznej;
 9. udziału przy sporządzaniu opracowań przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego;
 10. koordynowania zagadnień planistycznych, sporządzanych w departamentach, wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych miasta;
 11. współudziału w organizacji wydarzeń związanych z rozwojem przestrzennym Wrocławia;
 12. prognozowania, gromadzenia, oraz analizy danych dotyczących rozwoju przestrzennego miasta;
 13. prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a także gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 14. prowadzenia i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia;
 15. prowadzenia ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia.
Procedury realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45