Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:

  • publiczne przedszkola,
  • publiczne szkoły od poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego,
  • inne publiczne placówki oświatowe

Jednocześnie Urząd Miejski Wrocławia prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoły i placówki tego typu po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta subwencję na swoją działalność.

Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia bezpośrednio wykonuje obowiązki organu prowadzącego dla jednostek publicznych oraz organu prowadzącego ewidencję jednostek niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zarządzającego dotacjami dla tych jednostek.
Nadzór pedagogiczny nad wymienionymi wyżej szkołami i placówkami sprawuje Kuratorium Oświaty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, adopcyjne i rodzinne domy dziecka. Współpracuje także z niepublicznymi placówkami tego typu. Nadzór nad funkcjonowaniem MOPS-u sprawuje dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.


Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nie nadzoruje placówek szkoleniowych i opiekuńczych działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. kursów językowych, nauki jazdy, różnych szkoleń, opieki nad dziećmi. Placówki takie rejestrują swoją działalność w Urzędzie Miejskim na ogólnych zasadach (Wydział Spraw Obywatelskich > Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej).

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkół i placówek oświatowych zakładanych lub ewidencjonowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości lub inne uprawnione ministerstwa.

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkolnictwa wyższego.