Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:

  • publiczne przedszkola,
  • publiczne szkoły od poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego,
  • inne publiczne placówki oświatowe

Jednocześnie Urząd Miejski Wrocławia prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych (czyli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego) działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoły i placówki tego typu po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta subwencję na swoją działalność.

Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia bezpośrednio wykonuje obowiązki organu prowadzącego dla jednostek publicznych oraz organu prowadzącego ewidencję jednostek niepublicznych i zarządzającego subwencjami dla tych jednostek.
Nadzór pedagogiczny nad wymienionymi wyżej szkołami i placówkami sprawuje Kuratorium Oświaty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, adopcyjne i rodzinne domy dziecka. Współpracuje także z niepublicznymi placówkami tego typu. Nadzór nad funkcjonowaniem MOPS-u sprawuje dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.


Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nie nadzoruje placówek szkoleniowych i opiekuńczych działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. kursów językowych, nauki jazdy, różnych szkoleń, opieki nad dziećmi. Placówki takie rejestrują swoją działalność w Urzędzie Miejskim na ogólnych zasadach (Wydział Spraw Obywatelskich > Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej).

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkół i placówek oświatowych zakładanych lub ewidencjonowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości lub inne uprawnione ministerstwa.

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkolnictwa wyższego.


 

We wrześniu 2012 r. we wrocławskich placówkach prowadzonych przez Gminę Wrocław został uruchomiony Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO). W ramach ZSZWO działa portal „Wrocławska Edukacja” (www.edu.wroclaw.pl), oferujący uczniom, rodzicom i pracownikom oświatowym dostęp do usług elektronicznych, tj. aktualności oświatowych, informacji o ofertach szkół i placówek oświatowych. Użytkownicy portalu aplikacyjnego w zależności od posiadanych uprawnień posiadają dostęp do:

  • elektronicznej rekrutacji
  • dziennika elektronicznego,
  • platformy edukacyjnej,
  • poczty elektronicznej,Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książekon-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych).

Dla wszystkich uczniów przewidziano możliwość wydania spersonalizowanej Wrocławskiej Elektronicznej Karty Identyfikacyjnej (po uprzednim uzyskaniu od uczniów pełnoletnich/rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych). Numer Karty może służyć jako identyfikator do portalu oświatowego, umożliwiającego dostęp do w/w aplikacji. Istnieje również możliwość aby na otrzymanej karcie aktywować bilet uprawniający do korzystania ze środków komunikacji miejskiej (w tym celu należy udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK) i tam wykupić wymagany bilet).

Placówki prowadzone przez Miasto Wrocław korzystają w ZSZWO z narzędzi umożliwiających sprawne przeprowadzenie naboru uczniów na nowy rok szkolny.

Natomiast w ramach dziennika elektronicznego działa Wywiadówka.24, z której funkcjonalności mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i ich rodzice/opiekunowie prawni. Umieszczane w nim informacje dotyczą m.in. wydarzeń szkolnych, wycieczek, uwag, czasu pracy placówek, czasu pracy w sekretariacie w okresie wakacji.