Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym:

- publiczne przedszkola,
- publiczne szkoły od poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego,
- inne publiczne placówki oświatowe


Jednocześnie Urząd Miejski Wrocławia prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych (czyli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego) działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoły i placówki tego typu po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta subwencję na swoją działalność.

Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia bezpośrednio wykonuje obowiązki organu prowadzącego dla jednostek publicznych oraz organu prowadzącego ewidencję jednostek niepublicznych i zarządzającego subwencjami dla tych jednostek.
Nadzór pedagogiczny nad wymienionymi wyżej szkołami i placówkami sprawuje Kuratorium Oświaty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(MOPS) prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, adopcyjne i rodzinne domy dziecka. Współpracuje także z niepublicznymi placówkami tego typu. Nadzór nad funkcjonowaniem MOPS-u sprawuje dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nie nadzoruje placówek szkoleniowych i opiekuńczych działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. kursów językowych, nauki jazdy, różnych szkoleń, opieki nad dziećmi. Placówki takie rejestrują swoją działalność w Urzędzie Miejskim na ogólnych zasadach (Wydział Spraw Obywatelskich > Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej).


Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkół i placówek oświatowych zakładanych lub ewidencjonowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości lub inne uprawnione ministerstwa.

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkolnictwa wyższego.