• Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Wrocławia
  Wydział Organizacyjny i Kadr,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok.115, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr 1486/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie określenia trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Wrocławia (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr pieczątek i pieczęci
  Wydział Organizacyjny i Kadr,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok.116, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr 1491/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji piecząteki pieczęci w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne ednostki organizacyjne oraz pieczątek imiennych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych we Wrocławiu (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 (z późn. zm.)
 • Rejestr uchwał Zarządu Miasta Wrocławia (1990-2002), postanowień kierownika Urzędu (1990-2002), zarządzeń Prezydenta Wrocławia, zarządzeń kierownika Urzędu, pism okólnych kierownika Urzędu
  Biuro Prezydenta,
  pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzenie Nr K/5/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Wtrybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Ewidencja poleceń służbowych Prezydenta Wrocławia i porozumień
  Biuro Prezydenta
  pl. Nowy Targ 1-8, pok. 403, IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzenie Nr K/5/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Wtrybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Centralny Rejestr Reklam
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 110, I piętro,
  prowadzi: Marek Śliwa
  tel. +48 71 777 85 13
  e-mail: brg@um.wroc.pl
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
  Podstawa prawna:

  Zarządzenie nr 7092/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, autoreklam, nosników reklamowych
 • Rejestr indywidualnych spraw konsumenckich
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 128 (sekretariat)
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z w/w rejestru podlegają udostępnieniu z wyłączeniem danych osobowych w siedzibie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.15.
 • Centralny Rejestr Postępowań
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M.  Kromera 44, pokój 117, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (z poźn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr decyzji o powołaniu Komisji Przetargowych i Osób Wskazanych
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M. Kromera 44, pokój 117, I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (z poźn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr konkursów oraz decyzji o powołaniu Sądu Konkursowego
  Wydział Zamówień Publicznych,
  al. M. Kromera 44, pokój 117,  I piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenia nr K/10/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia  (z poźn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr gminnych publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 443, IV piętro,
  prowadzi: Anna Zaboklicka-Nagler
  Podstawa prawna:
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 • Rejestr publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę
  Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 443, IV piętro,
  prowadzi: Anna Zaboklicka-Nagler
  Podstawa prawna:
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z rejestru
  - publicznych szkół podstawowych dostępne są TUTAJ
  - gimnazjów dostępne są TUTAJ
 • Rejestr publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Wrocławia prowadzonych przez inne organy prowadzące
  Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
  ul. G. Zapolskiej 4, IV piętro,  
  - pok. 443 - szkoły prowadzone przez Gminę Wrocław
  prowadzi: Anna Zaboklicka-Nagler
  - pok. 428 - szkoły prowadzone przez inne osoby prawne i fizyczne
  prowadzi: Iwona Łapszyn
  Podstawa prawna:
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
  ul. G. Zapolskiej 4o, pok. 428, IV piętr
  prowadzi:  Iwona Łapszyn,
  tel. +48 71 777 81 74,
  Podstawa prawna:
  Art. 58 i 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z ewidencji dostępne są TUTAJ
 • Gminna Ewidencja Zabytków
  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  ul. Bernardyńska 5, pok. 12 (archiwum)
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
  Sposób udostępnienia:
  Ewidencja udostępniana jest  w godzinach otwarcia archiwum, tj. czwartek. i piątek w godzinach od 13.00-15.00
  Dane z ewidencji dostępne są TUTAJ
 • Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. - Dz. U. nr 130, poz. 1385
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Rejestr decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. - Dz.U. nr 23, poz. 135 ze zm.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
  Wydział Architektury i Budownictwa
  pl. Nowy Targ 1-8,  pok.10 i 11, parter
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. - Dz. U. nr 130, poz. 1385
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji
  ul. G. Zapolskiej 4,  pokój 333, III piętro,
  Podstawa prawna:
  Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 (z późn. zm.)
  Sposób udostępnienia:
  Ewidencjaprowadzona jest w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego obiektu.
  Ewidencja jest jawna, a karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 
 • Rejestr zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 461,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzenie Nr K/5/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Rejestr zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,

  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 461,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Zarządzenie Nr K/5/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych w Urzędzie Miejskim Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu pn. ZATWIERDZENIA
  Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem,
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 461,  IV piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
  Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 425, IV piętro
  prowadzi: Marzena Berezowska
  tel. +48 71 777 70 64
  e-mail: bwo@um.wroc.pl
  Podstawa prawna:
  Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 10.127.857), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych ( Dz. U. Nr 243. poz. 1449)
  Sposób udostępniania:
  Możliwość dostępu do informacji uwarunkowana i na podstawie dwóch obowiązujących aktów prawnych tj,. ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z 06.09.2001
 • Rejestr aktów prawnych Rady Miejskiej Wrocławia
  Biuro Rady Miejskiej
  Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
  Akty prawne Rady Miejskiej dostępne są TUTAJ
 • Rejestr interpelacji i zapytań radnych
  Biuro Rady Miejskiej
  Sukiennice 9, pokój 207,  II piętro
  Podstawa prawna:
  Statut Wrocławia
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
  Interpelacje i zapytania radnych dostępne są TUTAJ
 • Rejestr instytucji kultury
  Wydział Kultury
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. +48 71 777 83 77
  Podstawa prawna:
  Art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
  Sposób udostępniania:
  Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ
 • Rejestry aktów stanu cywilnego
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. P. Włodkowica 20
  osoba do kontaktu:
  Małgorzata Stygar - Zastępca Kierownika USC
  Podstawa prawna:
  art. 79  i 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264 z póź. zm.)
  Sposób udostępniania:
  - Z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o dokonanych w aktach wpisach lub ich braku.
  - Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy i zaświadczenia mogą być również wydawane na wniosek osób innych niż w/w, jeżeli wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • Rejestr, kompletowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywania wyników badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  ul. G. Zapolskiej 4, V piętro, pok. 528
  Podstawa prawna:
  Rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz. 870) oraz art. 235 § 4 Kodeksu pracy.
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Centralny Rejestr Zobowiązań
  Wydział Finansowy
  ul. Sukiennice 10,  pok. 304 i 305, III piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie Nr 9/02 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. 343, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ
 • Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2009r., Nr 202 poz. 1565 załącznik nr 1)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1834 załącznik nr 2),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych  do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Wrocławia  
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Plan świadczeń osobistych przewidzianych  do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Zestawienie etatowych i doraźnych świadczeń  rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Wrocławia
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U.  Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Zestawienie  świadczeń  osobistych przewidzianych  do realizacji  na terenie Wrocławia
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  ul. Strzegomska 148
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 181 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
  Dane z rejestru dostępne są TUTAJ
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 83a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 181 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Ewidencja instruktorów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 181 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Ewidencja wykładowców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 181 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 • Centralna Ewidencja Pojazdów
  Baza pojazdów zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych

  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 19, I piętro
  prowadzi: Krzysztof Fabczyński
  tel. +48 71  777 8143
  w godzinach: 8.00 – 15.15
  Podstawa prawna:
  Art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Ewidencja niejawna. Udostępniana na wniosek, zgodnie przepisami  KPA, ustawą z dnia o ochronie danych osobowych, ustawą- Prawo o ruchu drogowym, Ustawą o dostępie do informacji publicznej
 • Archiwum Akt Pojazdów
  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,
  Podstawa prawna:
  § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorem dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U.2007r. Nr. 137, poz. 968 (z późn. zm.)
 • Rejestry archiwalne zarejestrowanych czasowo zarejestrowanych , wyrejestrowanych
  (aktualnie nie są aktualizowane z uwagi na prowadzenie ewidencji w formie teleinformatycznej)
  Wydział Spraw Obywatelskich,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 19, I piętro
  prowadzi: Krzysztof Fabczyński
  tel. +48 71  777 81 43
  w godzinach: 8.00 – 15.15
  Podstawa prawna:
  § 9 ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorem dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U.2007 r. Nr. 137, poz. 968 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Ewidencja niejawna. Udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami  KPA, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą- Prawo o ruchu drogowym, Ustawą o dostępie do informacji publicznej
 • Centralna Ewidencja Kierowców
  Wydział Spraw Obywatelskich - Dział Uprawnień Kierowców
  ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter
  Podstawa prawna:
  Art. 100a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Rejestr niejawny. Pozostający w administracji Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów. Udostępnianie danych na wniosek, na zasadach określonych w art. 100 c ustawy- Prawo o ruchu drogowym.
 • Akta ewidencyjne kierowców i osób bez uprawnień
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4, pokój 2, parter
  Podstawa prawna:
  § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r.w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 (z późn. zm.)
  Sposób udostępniania:
  Ewidencja niejawna. Udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami  KPA, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą- Prawo o ruchu drogowym, Ustawą o dostępie do informacji publicznej
 • Ewidencja wydanych i cofniętych uprawnień diagnostów
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr K/41/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • Rejestr wniosków o udostepnienie danych osobowych
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie nr K/41/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia
 • Rejest ewidencji ludności i dowodów osobistych
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych: art. 44e ust. 1 - ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, art. 46 ust. 1 pkt 3  - gminny zbiór meldunkowy
 • Rejestr wyborców
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. G. Zapolskiej 4
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, art. 18 § 11 -  Rejestr wyborców
 • Centralny Rejestr Skarg i Wniosków ( CRSiW ) 
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zespół ds. Skarg i Wniosków,
  ul. G. Zapolskiej 4,  pok. 233 i 234, II piętro
  Podstawa prawna:
  Zarządzenie Nr K/41/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad postępowania ze skargami i wnioskami kierowanymi do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz organizacji przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków (z późn. zm.)
 • Wykaz zawiadomień o decyzjach zatwierdzających projekty – jeśli liczba stron postępowania jest większa niż 20
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1724) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1657).
 • Wykaz zawiadomień o zamiarze udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobycie kopalin ze złóż zgodnie z atr 22 ust. 2 pkt 1-3 oraz jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20.
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1724) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1657).
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Justyna Nowicka
  Podstawa prawna:
  Art. 33 ust.4 i 11 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ) w związku z art.250 ust.3 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.21 ).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie chartów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 148,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Marcin Lisiecki
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie - Dz. U. 2013 r.1226 j.t.   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców Dz.U. z 2010 r. Nr 135 poz. 909
 • Ewidencja zezwoleń na utrzymywanie psów raz uznanych za agresywne
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 148,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Marcin Lisiecki
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -  Dz. U. 2013.856 j.t.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne Dz.U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687
 • Rejestr wydanych kart wędkarskich
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 418,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.  rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1158 ze zm.)  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 418,
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Jerzy Michałkiewicz
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.  rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1158 ze zm.)  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Prowadzi: Justyna Nowicka
  Podstawa prawna:
  Art. 33 ust.4 i 11 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ) w związku z art.250 ust.3 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.21 ).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ewidencja pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 503
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1232 )
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ewidencja zezwoleń na przetwarzanie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 503
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1232 )
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Ewidencja pozwoleń na zbieranie odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 503
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 180 i 180a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1232 )
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 505
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 13 września 1996r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) – art. 3 ust 2 pkt 9
 • Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 505
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 7  ust. 6 w/w ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 13 września 1996r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) – art. 3 ust 2 pkt 9
 • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10, pok. 504
  godziny udostępniania 8.00 - 15.00
  Podstawa prawna:
  Art. 33 ust.4 i 11 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 ) w związku z art.250 ust.3 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.21 ).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • Rejestr zaświadczeń
  Wydział Podatków i opłat - Centrum Obsługi Podatnika,
  ul. Kotlarska 41
  Prowadzi:  Ewa Hrycaj,
  tel. 71/777 88 01
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 293, poz. 1726).
 • Rejestr kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)  
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)
  Sposób udostęponiania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414),
  Sposób udostępniania:
  trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 105, I piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414),
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr licencji na transport drogowy osób i rzeczy + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne + wypisy
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr zaświadczeń na transport na potrzeby własne
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013  poz. 1414)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr ulg w postaci umorzeń, rozłożeń spłaty na raty bądź odroczenia terminu spłaty
  Wydział Transportu
  ul. G. Zapolskiej 4, pok. nr 206, II piętro
  Podstawa prawna:
  Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych,
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Rejestr nieruchomości położonych poza granicami m. Wrocławia, stanowiących własność Gminy Wrocław oraz Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr przysługującego Gminie Wrocław prawa użytkowania wieczystego na własności Skarbu Państwa i na własności Województwa Dolnośląskiego
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie opisanym w pkt 1 i 2, jaki zaistniał od momentu poprzednio składanej informacji do dnia bieżącej informacji,
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr stanu mienia Gminy Wrocław wykonującej zadania powiatu jako miasta na prawach powiatu (dane dotyczą wyłącznie łącznej powierzchni gruntów).
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, pok.430 IV piętro
  prowadzi: Paulina Bortkiewicz,  tel. 777-92-23
  Podstawa prawna:
  Art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885).
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 • Rejestr zgłoszonych żądaniach w sprawie odszkodowań za spadek wartości nieruchomości oraz informację o wydanych decyzjach ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
  Wydział Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
  pok.319 III piętro
  prowadzi: Franciszek Bęgowski, tel. 777-92-95
  Podstawa prawna:
  Art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 j.t. ze zm.)
  Sposób udostępniania:
  W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) z zastrzeżenim  ochrony danych osobowych