Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 

 • opłata skarbowa
  Opłata skarbowa pobierana jest za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,  wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopi, 
  np.:
  -
  potwierdzenie kserokopii dokumentów znajdujących się w teczkach dowodowych (archiwum Działu Dowodów Osobistych)
  - zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej,
  - zaświadczenie z akt ewidencji ludności
  - pełnomocnictwo
  - potwierdzenie własnoręczności podpisu (zgoda rodzica na wyrobienie dowodu osobistego
  - sporządzenie aktu małżeństwa
  - decyzja o wpisaniu do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  - decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
  - zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą
  - odpis zupełny aktu stanu cywilnego
  - odpis skrócony aktu stanu cywilnego
  - zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  - zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  - inne decyzje (np. o sprostowaniu, uzupełnieniu aktu stanu cywilnego) wydawane przez Kierownika USC uwzględniające wnioski stron
  - inne czynności Kierownika USC
  - wypis lub wyrys ze studium planu zagospodarowania przestrzennego
  - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - zaświadczenie wydane na  na wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r.
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  - pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach,
  - przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
  - pozwolenie wodnoprawne,
  - wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,
  - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia,
  - zaświadczenie stwierdzające ostateczność decyzji,
  - zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zgłoszenia (zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych, rozbiórki obiektów budowlanych)
  - decyzje o przeniesieniu praw i obowiązków,
  - wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
  - duplikat zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji
  - zaświadczenie na podstawie art.217 kpa potwierdzające wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej
  - informacja pisemna o przedsiębiorcy osobie trzeciej 
  - decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
  - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
  - inne decyzje wydawane przez WAB na wniosek stron (zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby)
  - zaświadczenie o samodzielności lokalu (mieszkalnego, użytkowego, garażu
  - pozwolenie na budowę obiektu budowlanego
  - pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

23 1020 5226 0000 6402 0417 8034

 • opłata za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty roczne i ratalne)

38 1020 5226 0000 6102 0416 9181

 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, 
 • udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych ze zbioru PESEL

77 1020 5226 0000 6702 0417 4199

 • użytkowanie gruntów, użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd gruntów komunalnych
   Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu mogą być dokonywane na w/w konto lub konto indywidualne, które jest wyszczególnione w zawiadomieniach
 • dzierżawa gruntów, korzystania z gruntów bez tytułu prawnego
   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wzrost wartości nieruchomości – renta planistyczna
 • opłata adiacencka
 •  operat szacunkowego
 •  nabycie nieruchomości od Gminy
 •  ratalna spłata nabytych nieruchomości od Gminy
 • zwrot bonifikat udzielonych przy nabywaniu lokali mieszkalnych od Gminy

35 1020 5226 0000 6302 0417 4181

 • użytkowanie wieczystego gruntów Skarbu Państwa (osoby fizyczne, osoby prawne), użytkowania oraz trwałego zarządu  gruntów Skarbu Państwa
  Opłaty osób fizycznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa mogą być dokonywane na w/w konto lub na indywidualne konta bankowe, których numery podawane są corocznie w zawiadomieniach
 • dzierżawy i bezumowne korzystanie z  gruntów Skarbu Państwa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (dotyczy to gruntów Skarbu Państwa.)
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

68 1020 5226 0000 6302 0417 4751 

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

13 1020 5226 0000 6702 0417 4769

 • podatek od środków transportowych

38 1020 5226 0000 6102 0417 4710

 • opłata targowa

04 1020 5226 0000 6702 0417 7259
UWAGA! 
Na powyższe konto nie należy dokonywać wpłat dotyczących należności MPK Sp. z o.o. z tytułu kar za brak ważnego dokumentu przewozu.

 • wpłaty pieniężne po otrzymaniu tytułu wykonawczego, np.
  - zaległe podatki,
  - zaległości z tytułu niezapłaconego mandatu wystawionego przez Straż Miejską,
  - zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania,
  - nienależnie pobranych zasiłków z MOPS

52 1020 5226 0000 6502 0417 4553  
UWAGA!

Na powyższe konto nie należy dokonywać wpłat dotyczących należności MPK sp. z o.o. z tytułu mandatów za brak dokumentu przewozu.

 • wpłaty dokonywane  przez dłużników na wezwanie Działu Monitorowania Należności - należność główna, odsetki, koszty sądowe, koszty egzekucyjne
 • wpłaty kwot ściągniętych w toku prowadzonej egzekucji komorniczej - należność główna, odsetki, koszty sądowe, koszty egzekucyjne
 • wpłaty wierzytelności zaspokojonych w planie podziału sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości

86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

 • prawo jazdy, w tym prawo jazdy międzynarodowe
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu
 • pozwolenie czasowe
 • tablice rejestracyjne
 • wpis do stacji kontroli pojazdów
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców
 • zaświadczenia, legitymacje instruktora nauki jazdy,wyrejestrowanie pojazdów, uprawnienia diagnostyczne
 • licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
 • zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 • materiały z udostępnienia informacji publicznej
 • opłata  za udzielenie interpretacji prawa podatkowego

84 1020 5226 0000 6102 0417 5725

 • opłata parkingowa, zaświadczenia o wykonywaniu przewozów /np. na potrzeby własne/
 • zaświadczenia o uzgodnieniu położenia infrastruktury, np. położenia przyłącza sieci ciepłowniczej, położenia trasy kabli itp.
 • karty wędkarskie
 • uzgodnienia WSR w zakresie ochrony zieleni z informacją jakiej dotyczy sprawy.

10 1020 5226 0000 6302 0417 4728

 • usunięcie (wycięcie lub przesadzenie) drzew i krzewów ustalona w wydanym zezwoleniu 

64 1020 5226 0000 6302 0454 8467

 • wpłaty z tytułu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych kosztów wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych
60 1020 5226 0000 6102 0417 4702
 • opłata ewidencyjna

* * *

wpłaty z tytułu czynszów dokonywane przez najemców lokali nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zarządzie Spółki Zarządzającej

 • ul.Koszarowa
  25 1020 5226 0000 6002 0417 7515
 • ul.Braterska 14,14a
  20 1020 5226 0000 6502 0417 7457 
 • ul.Braterska 14b
  30 1020 5226 0000 6102 0417 7473
 • ul.Nowy Świat 32-40
  28 1020 5226 0000 6402 0417 7556
 • ul.Chińska 5a
  77 1020 5226 0000 6302 0417 7499  
 • ul.Milicka 12
  32 1020 5226 0000 6702 0417 7531
 •  ul.Księcia Witolda
  17 1020 5226 0000 6102 0417 7416
 • ul.Połbina
  29 1020 5226 0000 6902 0417 7390