Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A.

Opłatę dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław 
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL (tu należy wpisać odpowiedni numer konta, np. IBAN PL 82 10205226 0000 6102 0417 7895)


Opłata skarbowa za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,  wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, np.:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu,
 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej,
 • wydanie wypisu lub wyrysu ze studium planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wniosek o pozwolenie na budowę (pb-1),
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (pb-11),
 • wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (pb-13),
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (pb-14),
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części(pb-18),
 • zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (pb-2),
 • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (pb-2a),
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (pb-3),
 • zgłoszenie rozbiórki (pb-4),
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (pb-6),
 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (pb-7)'
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (pb-8),
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (pb-9),
 • wniosek  o  wydanie  wypisu  i  wyrysu  z  obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego (z1),
 • wniosek  o  wyrażenie  zgody  na  odstępstwo od  przepisów  techniczno–budowlanych (z15),
 • wniosek  o  wydanie  zaświadczeń  o  samodzielności  lokali (z22),
 • wniosek  o  udostępnienie  akt  zakończonych  postępowań  oraz  wydanie  uwierzytelnionych  kopii  dokumentów (z23),
 • wniosek  o  udostępnienie  informacji  o  środowisku i  jego  ochronie (z23),
 • wniosek  o  wydanie zaświadczenia potwierdzającego  fakty  lub  stan  prawny wynikający  z  posiadanych  dokumentów i  danych (z24),
 • wniosek  o  zarejestrowanie dziennika  budowy  /  rozbiórki /  robót budowlanych (z28),
 • wniosek  o  ustalenie  warunków  zabudowy (z3),
 • wniosek  o  zmianę  decyzji o  ustaleniu  warunków  zabudowy (z4),
 • wniosek  o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego (z5),
 • wniosek  o  przeniesienie  decyzji o  ustaleniu  warunków  zabudowy na  rzecz  innej  osoby (z6),
 • zaświadczenie wydane na wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach,
 • przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji,
 • zaświadczenie o braku sprzeciwu do przedłożonego zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych,
 • decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wrocławia,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • sporządzenie aktu małżeństwa,
  decyzja o wpisaniu do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion),
 • zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granic,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym,
 • odpis zupełny aktu stanu cywilne,
  odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, dotyczących wskazanej osoby,
 • zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • inne decyzje (np. o sprostowaniu, uzupełnieniu aktu stanu cywilnego) wydawane przez Kierownika USC uwzględniające wnioski stron,
  zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • wpisanie do aktu małżeństwa wyroku rozwodowego zagranicznego,
  przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia,
 • inne czynności Kierownika USC,
 • opłata za udzielone pełnomocnictwo,
 • wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień na wniosek strony,
 • wydanie kopii dokumentu (decyzji) potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 • potwierdzenie kserokopii dokumentów znajdujących się w kopertach dowodowych (archiwum Działu Dowodów Osobistych),
 • zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych i na podstawie dokumentacji zgromadzonej w kopercie dowodowej,
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności,
 • zaświadczenia z akt ewidencji kierowcy,
 • opłata za wydanie decyzji dot. nadania nowych cech identyfikacyjnych dla pojazdu (tabliczka znamionowa),
 • opłata za wydanie decyzji dot. nadaniu numeru VIN dla pojazdu,
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na wniosek klienta,
 • duplikat zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
 • zaświadczenie na podstawie art. 217 KPA potwierdzające wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacja pisemna o przedsiębiorcy osobie trzeciej,
 • wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia.

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


 • zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

57 1020 5226 0000 6402 0653 3261


opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

51 1020 5226 0000 6802 0428 8593


 • opłata za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty roczne i ratalne).

23 1020 5226 0000 6402 0417 8034


 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

68 1020 5226 0000 6302 0417 4751


 • podatek od środków transportowych.

  13 1020 5226 0000 6702 0417 4769

 • udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
 • udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych ze zbioru PESEL,
 • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

38 1020 5226 0000 6102 0416 9181


04 1020 5226 0000 6702 0417 7259
UWAGA! 
Na powyższe konto nie należy dokonywać wpłat dotyczących należności MPK Sp. z o.o. z tytułu kar za brak ważnego dokumentu przewozu.

wpłaty pieniężne po otrzymaniu tytułu wykonawczego, np.

 • należne koszty egzekucyjne,
 • zaległe podatki,zaległości z tytułu niezapłaconego mandatu wystawionego przez Straż Miejską,
 • zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania,
 • zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  nienależnie pobrane zasiłki z MOPS.

52 1020 5226 0000 6502 0417 4553
UWAGA!
Na powyższe konto nie należy dokonywać wpłat dotyczących należności MPK sp. z o.o. z tytułu mandatów za brak dokumentu przewozu.

 • wpłaty dokonywane  przez dłużników na wezwanie Działu Spadków i Windykacji - należność główna, odsetki, koszty sądowe, koszty egzekucyjne,
 • wpłaty kwot ściągniętych w toku prowadzonej egzekucji komorniczej - należność główna, odsetki, koszty sądowe, koszty egzekucyjne
  wpłaty wierzytelności zaspokojonych w planie podziału sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości.

15 1020 5226 0000 6002 0642 5088

 • opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Informacji o opłacie jednorazowej wydanej przez Wydział Nieruchomości Komunalnych.

31 1020 5226 0000 6302 0644 6381

 • opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Informacji o opłacie jednorazowej wydanej przez Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.

62 1020 5226 0000 6602 0642 5112

 • opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Informacji o opłacie jednorazowej wydanej przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa.

77 1020 5226 0000 6702 0417 4199

 • użytkowanie gruntów, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wrocław, trwały zarząd gruntów komunalnych,
 • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu mogą być dokonywane na w/w konto lub konto indywidualne, które jest wyszczególnione w zawiadomieniach.
 • dzierżawa gruntów, korzystania z gruntów bez tytułu prawnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wzrost wartości nieruchomości – renta planistyczna,
 • opłata adiacencka,
 • operat szacunkowy,
 • nabycie nieruchomości od Gminy,
 • ratalna spłata nabytych nieruchomości od Gminy,
 • zwrot bonifikat udzielonych przy nabywaniu lokali mieszkalnych od Gminy,
 • usuwanie i przechowywanie pojazdów,
 • składowanie odpadów w kompostowni,
 • czynsz za miejsce pod stoiska handlowe,
 • czynsz za obwody łowieckie.

35 1020 5226 0000 6302 0417 4181

 • użytkowanie wieczystego gruntów Skarbu Państwa (osoby fizyczne, osoby prawne), użytkowania oraz trwałego zarządu  gruntów Skarbu Państwa,
  Uwaga! Opłaty osób fizycznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa mogą być dokonywane na w/w konto lub na indywidualne konta bankowe, których numery podawane są corocznie w zawiadomieniach
 • dzierżawy i bezumowne korzystanie z  gruntów Skarbu Państwa,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy to gruntów Skarbu Państwa.),
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

 • prawo jazdy, w tym prawo jazdy międzynarodowe,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • pozwolenie czasowe,
 • tablice rejestracyjne,
 • wpis do stacji kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców,
 • zaświadczenia, legitymacje instruktora nauki jazdy, wyrejestrowanie
 • pojazdów, uprawnienia diagnostyczne,
 • licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym
 • transporcie drogowym osób,
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
 • zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
 • materiały z udostępnienia informacji publicznej,
 • opłata  za udzielenie interpretacji prawa podatkowego,
 • tłumaczenia urzędowe,
 • karty wędkarskie,
 • wycofanie z ruchu,
 • profesjonalna rejestracja pojazdów,
 • upomnienie w postępowaniu dotyczącym egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 • grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu dotyczącym egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 • koszty egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 • kary pieniężne na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach,
 • grzywna za niestosowanie się do wezwania.

10 1020 5226 0000 6302 0417 4728

 • usunięcie (wycięcie lub przesadzenie) drzew i krzewów ustalona w wydanym zezwoleniu.

64 1020 5226 0000 6302 0454 8467

 •  wpłaty z tytułu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych kosztów wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych.

60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

 • opłata ewidencyjna CEPIK.

08 1020 5226 0000 6002 0646 7312

 • wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdów, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

94 1020 5226 0000 6102 0417 7291

 • mandaty, grzywny ze Straży Miejskiej.

68 1020 5226 0000 6602 0440 1584

 • opłaty za pobyt w Dziennych Domach Pomocy, Ośrodkach Wsparcia  w systemie pieczy zastępczej MOPS.

53 1020 5226 0000 6102 0680 8572

 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

39 1020 5226 0000 6202 0415 9802

 • opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

29 1020 5226 0000 6802 0502 0369

 • opłata za śluby poza  USC.

02 1020 5226 0000 6302 0417 7879

 • kary porządkowe Straż Miejska.

78 1020 5226 0000 6702 0443 3074

 • zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.