Sekretariat:[start] [koniec]
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 401
tel. +48 71 777 79 22
faks +48 71 777 71 29
e-mail: bzm@um.wroc.pl
e-mail: dit@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Monika Kozłowska-Święconek
Zastępca Dyrektora Biura: Tomasz Stefanicki


Struktura:

 • Dział Planowania i Analiz Przestrzennych
  Kierownik: Anna Rygała
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 79 04

 • Dział Planowania Transportu Zbiorowego
  Kierownik: Mariusz Marczewski
  ul. Świdnicka 53
  III piętro, pok. 312
  tel. +48 71 777 79 86

 • Zespół Modelowań i Monitoringu
  Koordynator:
  Marta Gągorowska
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 78 40

 • Zespół ds. Mobilności Aktywnej
  Oficer Pieszy: Tomasz Stefanicki
  ul. G. Zapolskiej 4
  IV piętropok. 417
  tel. +48 71 777 72 45
  Oficer Rowerowy: Daniel Chojnacki
  ul. Świdnicka 53
  III piętro, pok. 318
  tel. +48 71 777 78 42

 • Samodzielne stanowisko ds. koordynacji transportu publicznego
  Koordynator: Adam Więcek

  I piętro, pok. 102
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. + 48 71 777 87 16


Biuro Zrównoważonej Mobilności
realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania spójnego podejścia do kształtowania systemu transportowego w Mieście w sposób przyjazny mieszkańcom i środowisku;
 2. planowania rozwoju systemu transportowego w zgodzie z ideą Wrocławskiej polityki mobilności;
 3. koordynacji projektów transportowych w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów dla ruchu rowerowego i pieszego;     
 4. proponowania kompleksowych rozwiązań związanych z obsługą terenów rozwojowych w Mieście;
 5. opracowania analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym Miasta i jego etapowaniem;
 6. opracowywanie koncepcji rozwoju komunikacji zbiorowej i optymalizacji przebiegów linii;
 7. koordynacji zmian komunikacji zbiorowej w zakresie tras;
 8. współpraca przy opracowywaniu i koordynowaniu prac związanych z zastępczą obsługą komunikacją zbiorową;
 9. prowadzenia modelu ruchu dla Wrocławia;
 10. wskazywania istotnych uwarunkowań i kierunków rozwoju transportu w odniesieniu do sposobu rozwoju poszczególnych obszarów Miasta;
 11. bezpośredniej współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w zakresie transportu, środowiska i infrastruktury technicznej;
 12. wsparcia i koordynacji działań Miasta oraz opiniowania opracowań zlecanych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta mających wpływ na realizację idei zrównoważonej mobilności;
 13. gromadzenia oraz analizy danych o Mieście niezbędnych do prowadzenia analiz transportowych przy współpracy z Biurem Rozwoju Wrocławia oraz Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym;
 14. podejmowania działań mających na celu promowanie wśród mieszkańców poruszania się po Mieście ekologicznymi środkami transportu;
 15. dialogu i konsultacji z mieszkańcami w sprawach dotyczących lokalnych potrzeb i problemów transportowych;
 16. współpracy przy prowadzeniu polityki informacyjnej o planowanych zmianach i inwestycjach związanych z transportem w Mieście;