Sekretariat:[start] [koniec]
50-032 Wrocław
ul. Świdnicka 53
I piętro, pok. 101
tel. +48 71 777 76 13
faks +48 71 777 73 42
e-mail: bzm@um.wroc.pl
e-mail: dzr@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Monika Kozłowska-Święconek
Zastępca Dyrektora Biura: Tomasz Stefanicki


Struktura:

 • Dział Planowania i Analiz Przestrzennych
  Kierownik: Anna Rygała
  III piętro, pok. 315
  tel. +48 71 777 79 04

 • Zespół Modelowań i Monitoringu
  Koordynator:
  Marta Gągorowska
  III piętro, pok. 316
  tel. +48 71 777 78 40

 • Dział Planowania Transportu Zbiorowego
  Kierownik: Mariusz Marczewski
  ul. Świdnicka 53
  III piętro, pok. 312
  tel. +48 71 777 79 86

 • Samodzielne stanowisko ds. rozwoju przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego 
  Oficer Pieszy: Tomasz Stefanicki
  ul. Świdnicka 53
  III piętro, pok. 318
  tel. +48 71 777 72 45

 • Samodzielne stanowisko ds. rozwoju ruchu rowerowego
  Oficer Rowerowy: Daniel Chojnacki
  ul. Świdnicka 53
  III piętro, pok. 318
  tel. +48 71 777 78 42

 • Samodzielne stanowisko ds. koordynacji transportu publicznego
  I piętro, pok. 102
  ul. G. Zapolskiej 4
  tel. + 48 71 777 87 16


Biuro Zrównoważonej Mobilności
realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania spójnego podejścia do kształtowania systemu transportowego w Mieście w sposób przyjazny mieszkańcom i środowisku;
 2. planowania rozwoju systemu transportowego w zgodzie z ideą Wrocławskiej polityki mobilności;
 3. proponowania kompleksowych rozwiązań związanych z obsługą terenów rozwojowych w mieście;
 4. opracowania analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym miasta i jego etapowaniem;
 5. wskazywania istotnych uwarunkowań i kierunków rozwoju transportu w odniesieniu do sposobu rozwoju poszczególnych obszarów miasta;
 6. wypracowania – przy współpracy z Zarządcą dróg i Zarządzającym ruchem – zasad i sposobu egzekwowania od inwestorów zakresu rozbudowy układu komunikacyjnego na potrzeby nowych inwestycji w zgodzie z ideą zrównoważonej mobilności;
 7. współpracy w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia w zakresie transportu, środowiska i infrastruktury technicznej;
 8. wsparcia i koordynacji działań Miasta oraz opiniowania opracowań zlecanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne mających wpływ na realizację idei zrównoważonej mobilności;
 9. gromadzenia oraz analizy danych o mieście niezbędnych do prowadzenia analiz transportowych przy współpracy z Działem Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia;
 10. podejmowania działań mających na celu promowanie wśród mieszkańców poruszania się po mieście ekologicznymi środkami transportu;
 11. dialogu i konsultacji z mieszkańcami w sprawach dotyczących lokalnych potrzeb i problemów transportowych;
 12. współpracy przy prowadzeniu polityki informacyjnej o planowanych zmianach i inwestycjach związanych z transportem w mieście;
 13. współpraca z innymi jednostkami w zakresie przygotowywania i przekazywania informacji i dokumentów do publicznej wiadomości oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.