Porządek obrad [start] [koniec]
XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia
20 października 2016 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9,
we Wrocławiu


I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok.

IV.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników                i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas

V.    Informacje Prezydenta Wrocławia:

1)     Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2016 roku;
Informacja
2)    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2016 roku;
Informacja
3)    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                                      i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2016 roku.
Informacja
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- dyskusja

VI.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- dyskusja

VII.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.    Zmieniająca uchwałę Nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok – druk nr 693/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Autopoprawka
Wynik głosowania

2.    Zmieniająca uchwałę nr XIX/380/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 694/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Autopoprawka
Wynik głosowania

3.    Zmieniająca uchwałę nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zalęgłości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław – druk nr 676/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta – Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

4.    Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 – druk nr 692/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, pozostałe komisje Rady Miejskiej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

5.    Zmieniająca uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – druk nr 695/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

6.    Przystąpienie Miasta Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” - druk nr 696/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
 Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwaly
Załącznik
Wynik głosowania

7.    Zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie nieruchomości                     przy ul. Sienkiewicza - druk nr 691/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Wynik głosowania

8.    Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert – druk nr 677/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały
Wynik głosowania

9.    Dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – druk nr 678/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży,                                                              Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały
Wynik głosowania

10.    Zmieniająca uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat    i określenia wysokości opłaty dodatkowej- druk nr 688/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Dróg i Utrzymania Miasta – Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

11.    Przyjęcia  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  we  Wrocławiu w latach 2017 – 2020 – druk nr 679/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Stanisław Kosiarczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,  pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

12.    Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego      w budynku przy ul. Michała Bałuckiego we Wrocławiu – druk nr 689/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

13.    Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego      w budynku przy ul. Wojrowickiej we Wrocławiu – druk nr 690/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

14.    Nadania nazw nowym ulicom oraz skwerowi na terenie Wrocławia – druk 683/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

15.    Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia– druk 684/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

16.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej                      we Wrocławiu– druk 685/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych,  Komisja Statutowa,  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,    Komisja Infrastruktury Komunalnej        i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania

17.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Kminkowej                 w rejonie ulic Tymiankowej i Waniliowej we Wrocławiu – druk 686/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej         i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania
Wynik głosowania
Wynik głosowania

18.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Tramwajowej                     i Aleksandra Kosiby we Wrocławiu – druk 687/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej         i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik głosowania


18A.  Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich we Wrocławiu – druk nr 493C/16

II czytanie
- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Sznerch
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Jerzy Sznerch
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Wynik głosowania

18B.   Zniesienia opłaty targowej – druk nr 627/16

II czytanie
- wnioskodawca - Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

18C. Uchylenia uchwały nr XVIII/335/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłaty targowej – druk nr 631/16

II czytanie
- wnioskodawca - Klub Radnych .Nowoczesna  
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna - Piotr Uhle
- opiniują - Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Wynik głosowania

19.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 669/16
     
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

20.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 670/16
     
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,                 Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

21.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 671/16
   
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej                    i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

22.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 680/16
     
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,                        Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

23.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 682/16
    
- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej                    i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

24.    Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu                   oraz nadania statutu – druk 675/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Adrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

25.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - druk nr 672/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

26.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 673/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

27.    Rozpatrzenia złożonego wniosku dotyczącego zmiany uchwały – druk nr 674/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

28.    Rozpatrzenia  wniosku dotyczącego uchylenia uchwały – druk nr 681/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały
Wynik głosowania

VIII.    Interpelacje i zapytania.

IX.    Wolne wnioski i oświadczenia.


Załączniki:

Protokół z Sesji
Zapis dźwiękowy Sesji
Zapis dźwiękowy Sesji
Zapis dźwiękowy Sesji