Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazania sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Sprawozdanie za 2019 rok i lata następne będą przekazywane do ww. organów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.Załączniki:

Sprawozdanie za 2018 rok
Sprawozdanie za 2017 rok (korekta nr 2)
Sprowozdanie za 2017 rok (korekta nr 1)
Sprowozdanie za 2017 rok
Sprawozdanie za 2016 rok (korekta)
Sprawozdanie za 2016 rok
Sprawozdanie za 2015 rok (korekta)
Sprawozdania za 2015 rok
Sprawozdanie za 2014 rok (korekta)