Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazania sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy, sprawozdanie za 2019 rok przekazuje się do 31 października 2020 r.

Załączniki:

Sprawozdanie za 2014 rok (korekta)
Sprawozdania za 2015 rok
Sprawozdanie za 2015 rok (korekta)
Sprawozdanie za 2016 rok
Sprawozdanie za 2016 rok (korekta)
Sprowozdanie za 2017 rok
Sprowozdanie za 2017 rok (korekta nr 1)
Sprawozdanie za 2018 rok