[start]Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi[koniec], w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Załączniki:

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017