[start]Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi[koniec], w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Załączniki:

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015