Sekretariat[start] [koniec]
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
III piętro, pok. 363
tel. +48 71 777 77 24
faks +48 71 777 77 36
e-mail: bbi@um.wroc.pl

Dyrektor Biura, Inspektor Ochrony Danych (IOD):  Sebastian Sobecki
III piętro, pok. 364
tel. +48 71 777 72 47
faks +48 71 777 77 36


Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji realizuje w imieniu Administratora Danych zadania z zakresu obowiązków na nim spoczywających, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności:

 1. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych i aby Administrator Danych mógł to wykazać, środki te w razie potrzeby analizuje i uaktualnia;
 2. wdraża polityki ochrony danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 3. koordynuje i nadzoruje realizację zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 4. podejmuje działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Systemu Informatycznego w części dotyczącej udostępnienia lub przetwarzania danych osobowych wraz z analizą sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych;
 5. kontroluje realizację zasad określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w komórkach organizacyjnych Urzędu;
 6. opiniuje i konsultuje projekty dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w zakresie stosowania zapisów zapewniających Administratorowi Danych realizację zadań i obowiązków wynikających w przepisów ochrony danych;
 7. przygotowuje i przedstawia Administratorowi Danych propozycję zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
 8. sprawuje dozór nad właściwym stosowaniem przez pracowników Urzędu upoważnień do przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
 9. inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie ochrony informacji, w tym wpieranie Inspektora Ochrony Danych (IOD) w doskonaleniu ochrony danych osobowych w Urzędzie.


Do wyznaczonego przez Administratora Danych - Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - Inspektora Ochrony Danych (IOD), kierującego Biurem ds. Bezpieczeństwa Informacji, należy:

 1. informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz osób przetwarzających dane w Urzędzie o obowiązkach spoczywających na nich wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradza im w tych sprawach;
 2. monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora Danych w dziedzinie ochrony danych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podział obowiązków działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych u Administratora Danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
 4. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 5. współpraca z organem nadzorczym;
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami określonymi w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 7. przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych;
 8. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych poprzez prowadzenie szkoleń oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych;
 9. prowadzenie, we współpracy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, rejestru czynności przetwarzania w Urzędzie zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych;
 10. szczegółowy zakres obowiązków IOD został określony w Polityce Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji wdrożonej u Administratora Danych.


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45