Sekretariat[start] [koniec]
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
III piętro, pok. 362
tel. +48 71 777 87 12
faks +48 71 777 87 14
e-mail: zbi@um.wroc.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Sebastian Sobecki
III piętro, pok. 324
tel. +48 71 777 72 47

Zespół jest komórką organizacyjną znajdująca się poza strukturą organizacyjną Departamentu utworzoną w trybie § 16 ust. 3 Regulaminu Urzędu.
Bezpośredni nadzór nad Wydziałem Prawnym sprawuje Prezydent Rafał Dutkiewicz.


 Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania z zakresu:

 1. realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z postanowieniami ustawy oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych ,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiedni ą do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. koordynacji i nadzoru realizacji zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 3. prowadzenia, we współpracy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. prowadzenia szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych;
 5. podejmowania działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Systemu Informatycznego w części dotyczącej udostępnienia lub przetwarzania danych osobowych wraz z analizą sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych;
 6. kontroli realizacji zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w komórkach organizacyjnych Urzędu;
 7. przygotowywania końcowych wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych zawierających dane szczególnie chronione , zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy , przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 8. opiniowania projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w tym w szczególności parafowania projektów umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych osobowych do przetwarzania w zakresie stosowanie zapisów zapewniających administratorowi danych osobowych realizację ustawowych zadań i obowiązków;
 9. przygotowywania i przedstawiania Administratorowi Danych Osobowych propozycji z mian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
 10. sprawowania dozoru nad właściwym stosowaniem przez pracowników Urzędu upoważnień do przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
 11. inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji, w tym doskonalenia ochrony danych osobowych w Urzędzie .


W skład Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji wchodzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który w zakresie realizacji zadań i obowiązków określonych w przepisach dot. ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45