Sekretariat[start] [koniec]
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
pok. 362, III piętro
tel. +48 71 777 87 12
faks +48 71 777 87 14
e-mail: wpn@um.wroc.pl


Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Sebastian Sobecki
pok. 324, III piętro
tel. +48 71 777 72 47


 

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania z zakresu:

 1. realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; 
 2. koordynacji i nadzoru realizacji zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie; 
 3. nadzoru nad wdraŜaniem stosownych środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
 4. prowadzenia, we współpracy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych; 
 5. ostatecznego przygotowywania wniosków zgłoszeń rejestracyjnych zbiorów danych do Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; 
 6. opiniowania projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w tym w szczególności parafowania projektów umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych osobowych do przetwarzania w zakresie stosowanie zapisów zapewniających administratorowi danych osobowych realizację ustawowych zadań i obowiązków; 
 7. przygotowywania i rekomendowanie Administratorowi Danych Osobowych propozycji zamian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych; 
 8.  prowadzenia szkoleń osób upowaŜnionych do przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych; 
 9. zapewniania zapoznania osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 
 10. opracowania i aktualizacji przepisów wewnętrznych dot. ochrony danych osobowych; 
 11. podejmowania działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Systemu Informatycznego w części dotyczącej udostępnienia lub przetwarzania danych osobowych wraz z analizą sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych; 
 12. kontrola realizacji zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w komórkach organizacyjnych Urzędu.

W skład Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji wchodzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który w zakresie realizacji zadań i obowiązków określonych w przepisach dot. ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Prezydentowi.

 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45