[start] [koniec]Porządek obrad
VI sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
15 stycznia 2015 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9
we Wrocławiu

 

 I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Głosowania nad wprowadzeniem - druk nr 70/15

III. Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska poparcia dla budowy trasy S-8 w przebiegu Wrocław – Boboszów druk nr 67/15

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Uhle
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia
- dyskusja

Projekt uchwały

Wynik głosowania

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 64/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wniosek taryfowy podstawowy

Załącznik

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3-4 do wniosku

Wynik głosowania


 2. Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych – druk nr 63/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wniosek taryfowy

Załącznik

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3-4 do wniosku

Wynik głosowania


3. Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015 – 2019 druk nr 32/14

II czytanie

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Załącznik

Uzasadnienie

Wynik głosowania


4. Wyrażenia zgody na zmianę obszaru Podstrefy „Wrocław” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - druk nr 68/15

 - wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Prezes spółki pod firmą ARAW S.A. - Dariusz Ostrowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały

Wynik głosowania


5. Zmieniająca uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław druk nr 42/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Statutowa,Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 6. Przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Bez barier” na lata 2015 – 2017- druk nr 43/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


 7. Zmieniająca uchwałę nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym  i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawnedruk nr 44/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 8. Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław druk nr 45/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


9. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto - druk nr 69/15

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały

Wynik głosowania


10. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiudruk nr 46/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla we Wrocławiudruk nr 47/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego  i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiudruk nr 50/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 13. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiudruk nr 51/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 14. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiudruk nr 52/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu druk nr 53/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


16. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze 3 AM 23 obręb Świniary we Wrocławiu druk nr 48/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


17. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część północna druk nr 49/14

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

Wynik głosowania


18. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica Bartłomieja Lewandowicza druk nr 54/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


19.  Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Jacka Bednarka druk nr 55/15

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


20. Delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia -druk nr 66A/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują -Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna -Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


21. Powołania doraźnej Komisji Nominacyjnejdruk nr 41A/14

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


22. Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 65/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują -Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna -Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


23.  Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu druk nr 56/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


24.  Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiudruk nr 57/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 

24A.  Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju OPORÓW II - część "A"druk nr 70/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Wynik głosowania


 25.  Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia druk nr 58/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 26.  Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia druk nr 59/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 27. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy druk nr 60/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 

Projekt uchwały

Wynik głosowania


28. Rozpatrzenia złożonego wniosku – druk nr 61/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


 29. Rozpatrzenia złożonego wniosku – druk nr 62/15

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


V. Przyjęcie protokołu sesji III/14.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia( ! ) Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /users/vip2.lo.pl-user/application/modules/user/controllers/ContentsversionsController.php on line 136
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000238440{main}( ).../index.php:0
20.01003684784Zend_Controller_Front->dispatch( ).../index.php:189
30.01774920624Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch( ).../Front.php:934
40.04737005232Zend_Controller_Action->dispatch( ).../Standard.php:285
50.04737011768ContentsversionsController->previewAction( ).../Action.php:503
60.05187346240date_format ( ).../ContentsversionsController.php:136