1. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.          Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 

 1. Dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska poparcia dla budowy trasy S-8 w przebiegu Wrocław – Boboszów druk nr 67/15

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Uhle

- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Piotr Uhle

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska,
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Prezydent Wrocławia

- dyskusja

 

 1. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 

 

 1. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 64/15

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

 

 

 1. Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych – druk nr 63/15

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - Zdzisław Olejczyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

 1. Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2015 – 2019 druk nr 32/14

 

II czytanie

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Elżbieta Urbanek

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

 

 

 1. Zmieniająca uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia
  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław
  druk nr 42/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

- opiniują -Kluby radnych, Komisja Statutowa,Komisja Budżetu i Finansów,
                   Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów

 

 

 1. Przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Bez barier” na lata 2015 – 2017- druk nr 43/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych,

Komisja Budżetu i Finansów

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 

 

6.          Zmieniająca uchwałę nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia 
w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
druk nr 44/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów,

Komisja Edukacji i Młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław
  druk nr 45/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

 

 
 1. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej
  we Wrocławiu
  druk nr 46/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 
 1. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla
  we Wrocławiu
  druk nr 47/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 
 1. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiudruk nr 50/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 

 

 

 

 
 1. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy
  ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
  druk nr 51/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 
 1. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiudruk nr 52/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 
 
 1. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu druk nr 53/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 

 1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze 3 AM 23 obręb Świniary we Wrocławiu
  druk nr 48/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 
 
 
 
 

 

 1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część północna
  druk nr 49/14

 

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,

 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

 

 

16.                   Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica Bartłomieja Lewandowicza druk nr 54/15

 

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

 

 

17.                   Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Pracze Odrzańskie Jacka Bednarka druk nr 55/15

 

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

 

 

 1. Delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia
  -
  druk nr 66/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- opiniują -Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

- komisja odpowiedzialna -Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 

 

 1. Powołania doraźnej Komisji Nominacyjnejdruk nr 41/14

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa

- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa

 

 

 1. Zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 65/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- opiniują -Kluby radnych, Komisja Statutowa

- komisja odpowiedzialna -Komisja Statutowa

21.          Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej we Wrocławiu 
druk nr 56/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 
 
22.          Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 
uchwałą w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części zespołu urbanistycznego Strachocin-Wojnów we Wrocławiudruk nr 57/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,     Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,  Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 

 

23.          Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia druk nr 58/15
 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,

Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 
 
24.          Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia druk nr 59/15
 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,

Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 

 

25.          Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
druk nr 60/15
 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 
 
 
 
 
 1. Rozpatrzenia złożonego wniosku – druk nr 61/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,

Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 
 
 1. Rozpatrzenia złożonego wniosku – druk nr 62/15

 

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk

- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,

Prezydent Wrocławia

- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 

 

 1. Przyjęcie protokołu sesji III/14.
 2. Interpelacje i zapytania.

VII.          Wolne wnioski i oświadczenia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia