W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób ich obliczenia

Kliknij, aby przygotować i złożyć deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut

Rada Miejska Wrocławia przyjęła pakiet niżej wymienionych uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia:

 1. Uchwała nr LII/1383/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64747/)
 2. Uchwała nr XXV/666/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42240/);
 3. Uchwała nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/);
 4. Uchwała nr XXV/671/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42246/).

Podobnie jak we wszystkich pozostałych gminach w Polsce, tak i we Wrocławiu, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Implementacja przepisów ustawowych do aktów prawa miejscowego dotyczy przede wszystkim:

 • obowiązku selektywnego sposobu zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie – na pięć frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy),
 • wprowadzenia opłaty podwyższonej w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny art. 6k ust.3 ustawy),
 • wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4a ustawy),

Z dniem 1-go września 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych i tzw. nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych – zmianie ulega także metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe

W zależności od ilości powierzchni przypadającej na mieszkańca – do 27 m2 lub powyżej – oraz rodzaju zabudowy wysokość opłaty ustanowiono w następujących wysokościach:
Zabudowa wielorodzinna:

 1. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 25,50 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 1,20 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne:

 1. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 29,50 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 1,30 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Pierwszy termin płatności po nowych stawkach upływa 15 października 2020 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 września 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji do dnia 10 października 2020 r.

Nieruchomości niezamieszkałe:

Dla nieruchomości niezamieszkałych uchwalono stawki za określony pojemnik/worek w wysokości dopuszczonej przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj:

 1. worek 80 litrów – 12,12 zł;
 2. worek 120 litrów – 18,19 zł;
 3. pojemnik 0,06 m³ – 3,17 zł;
 4. pojemnik 0,08 m³ – 4,23 zł;
 5. pojemnik 0,12 m³ – 6,34 zł;
 6. pojemnik 0,24 m³ – 12,69 zł;
 7. pojemnik 0,36 m³ – 19,04 zł;
 8. pojemnik 0,66 m³ – 34,92 zł;
 9. pojemnik 1,10 m³ – 58,20 zł;
 10. pojemnik 7,00 m³ – 370,41 zł;
 11. pojemnik 10,00 m³ – 529,16 zł;
 12. pojemnik 16,00 m³ – 846,66 zł.

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych),
 2. papieru,
 3. tworzyw sztucznych i metali,
 4. szkła
 5. bioodpadów.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Wrocław odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 września 2020 r., powinni złożyć w terminie do 10 października pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Nieruchomości mieszkalne:

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych (np. domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz bloki wielolokalowe, w których znajdują się mieszkania i lokale użytkowe), pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych (w miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych), wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady), w związku z tym należy do 10 października 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od września.

Sankcje za niesegregowanie odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będą dwukrotność wysokości stawki ustalonej dla zbiórki odpadów w sposób selektywny:

Nieruchomości zamieszkałe, zabudowa wielorodzinna:

 1. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 51,00 zł,
 2. od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 2,40 zł.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne:

 1. za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 59,00 zł,
 2. od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 2,60 zł.

Nieruchomości niezamieszkałe

 1. worek 80 litrów – 24,24 zł;
 2. worek 120 litrów – 36,38 zł;
 3. pojemnik 0,06 m³ – 6,34 zł;
 4. pojemnik 0,08 m³ – 8,46 zł;
 5. pojemnik 0,12 m³ – 12,68 zł;
 6. pojemnik 0,24 m³ – 25,38 zł;
 7. pojemnik 0,36 m³ – 38,08 zł;
 8. pojemnik 0,66 m³ – 69,84 zł;
 9. pojemnik 1,10 m³ – 116,40 zł;
 10. pojemnik 7,00 m³ – 740,82 zł;
 11. pojemnik 10,00 m³ – 1058,32 zł;
 12. pojemnik 16,00 m³ – 1693,32 zł.

Wnoszenie opłat

Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.

Wpłaty można dokonywać także na konto ogólne Gminy Wrocław:

 1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
 2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 3. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu, kod podatnika (jeżeli jest znany),adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja).

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wrocław zgodnie z Uchwałą Nr XXI/444/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/26988/Uchwała-XXI-444-16) należy wnosić z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w następujący sposób:

 • osobiście  w Centrum Obsługi Podatnika
  ul. Kotlarska 41
  na sali obsługi przy stanowiskach 10 i 11
 • osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańca I
  ul. G. Zapolskiej 4
  na sali obsługi nr 3 przy stanowisku 16
 • wysłać pocztą na adres:
  Wydział Podatków i Opłat
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10
  50-031 Wrocław
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP

W przypadku wątpliwości lub pytań odnośnie ww. kwestii, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego Wrocławia pod nr telefonów:

 • (71) 777-85-62, (71) 777-85-60 dla nieruchomości położonych na osiedlach: Biskupin – Sępolno – Dąbie - Bartoszowice, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Szczepin, Zacisze – Zalesie –Szczytniki.
 • (71) 777-85-58, (71) 777-85-59 dla nieruchomości położonych na osiedlach: Bieńkowice, Borek, Brochów, Gaj, Huby, Jagodno, Klecina, Księże, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Tarnogaj.
 • (71) 777-85-69, (71) 777-85-60,  (71) 777-85-56 dla nieruchomości położonych na osiedlach: Gajowice, Gądów – Popowice Południe, Grabiszynek, Jerzmanowo – Jarnołtów – Starachowice – Osiniec, Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce - Kozanów – Popowice Północ, Pracze Odrzańskie, Żerniki.
 • (71) 777-85-57, (71) 777-85-58,  (71) 777-85-65 dla nieruchomości położonych na osiedlach: Karłowice – Różanka, Kleczków, Kowale, Lipa Piotrowska, Osobowice – Rędzin, Pawłowice, Polanowie – Poświętne – Ligota, Psie Pole – Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce – Strachocin – Wojnów, Świniary, Widawa.

Procedury związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z wymaganymi drukami/formularzami dostępne są TUTAJ

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego