W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Vademecum wyborcy - obywatele polscy

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Kiedy i gdzie głosować. 


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Prezydenta Wrocławia w godzinach od 7.00 do 21.00.
Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca 2020 r.
 

Kto ma prawo udziału w głosowaniu we Wrocławiu.


Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.


Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy
, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na własny wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Wyborca:

 • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru,
 • nigdzie niezamieszkały,

może wziąć udział w głosowaniu we Wrocławiu jeżeli przebywa czasowo we Wrocławiu i najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia - najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa we Wrocławiu.


Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia najpóźniej  do dnia 7 lipca 2020 r.
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców (.doc)
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców (.pdf)

Wnioski o dopisanie do spisu składa się  w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8.00 do 18.00,
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8.00 do 15.15,
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8.00 do 15.15


UWAGA!!!
Osoby dopisane, przed dniem 28 czerwca b.r. , na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.


Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborca który wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do dnia 26 czerwca 2020 r. otrzymał dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem (a który wcześniej nie składał wniosku o wydanie zaświadczenia), może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej na adres: wso@um.wroc.pl

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składane elektronicznie będą realizowane dopiero po przybyciu do Urzędu po odbiór zaświadczenia wyborcy lub jego pełnomocnika.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (w tym jej numer PESEL).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (.doc)
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (.pdf)

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8.00 do 18.00,
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8.00 do 15.15,
 • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8.00 do 15.15


Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich.


Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisje wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 28 czerwca 2020 r. a dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie (mieście), na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.


Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów
, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 23 czerwca 2020 r. , pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu we Wrocławiu.

UWAGA!
Wyborcy stale zamieszkali za granicą, dopisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła spis wyborców w miejscu pobytu czasowego zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Ponadto wyborca stale zamieszkały za granicą może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Głosowanie korespondencyjne.

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego przed 28 czerwca 2020 r. głosuje w ten sposób również podczas ponownego głosowania.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 30 czerwca  2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca 2020 r.

Szczegóły dotyczące głosowania w tej formie znajdują się w BIP-ie w zakładce Głosowanie korespondencyjne.

Ważne telefony.


W dniu głosowania informacje na temat wymogów formalnych głosowania (np. zameldowania, dopisywania do spisów osób uprawnionych) będę udzielane przez Miejskie Biuro Wyborcze oraz pracowników Działów Ewidencji Ludności. Telefony zostaną podane w przeddzień głosowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego