W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Vademecum wyborcy - obywatele polscy (dot. wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.)

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Informacja Miejskiego Biura Wyborczego dla osób, które złożyły sprzeciw dotyczący udostępnienia ich danych osobowych ujętych w spisie wyborców Poczcie Polskiej SA.

Kiedy i gdzie głosować.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 

Kto ma prawo udziału w głosowaniu we Wrocławiu.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.
Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu we Wrocławiu jeżeli przebywa czasowo we Wrocławiu i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa we Wrocławiu.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2020 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców  (.pdf)
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców (.doc)

Wnioski o dopisanie do spisu składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 15.15.
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 15.15


Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby we Wrocławiu, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców  (.pdf)
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców(.doc)

Wnioski składa się w:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 15.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 15.15


Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

UWAGA!!!
Osoby dopisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacja Miejskiego Biura Wyborczego dot. głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2020 r. , pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu we Wrocławiu.

UWAGA!
Wyborcy stale zamieszkali za granicą, dopisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).


Udostępnienie spisu wyborców.

W okresie między 20 kwietnia 2020 r. a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim Wrocławia czy został w spisie wyborców uwzględniony.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w:

 • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 15.15
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 15.15


Ważne telefony.

W dniu głosowania informacje na temat wymogów formalnych głosowania (np. zameldowania, dopisywania do spisów osób uprawnionych) będę udzielane przez Miejskie Biuro Wyborcze oraz pracowników Działów Ewidencji Ludności. Telefony zostaną podane w przeddzień głosowania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego