W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

termoKAWKA

XML

Treść

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem osób wyrażających chęć przystąpienia do miejskiego programu TermoKAWKA, wydłużeniu ulegają terminy:

 • złożenia wniosku o udzielenie dotacji - do dnia 16 października 2020 r.
 • złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej - do dnia 13 listopada 2020 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza, iż od dnia 10 stycznia 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XV/418/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r.


1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie wymiany okien zewnętrznych drewnianych o konstrukcji:

 1. krosnowej – okna z pojedynczymi skrzydłami okiennymi szklonymi pojedynczą szybą;
 2. ościeżnicowej – okna z podwójnymi skrzydłami, z których jedno otwierane jest na zewnątrz, a drugie do środka;
 3. skrzynkowej – okna z podwójnymi skrzydłami otwieranymi do środka;
 4. zespolonej – okna, w których podwójne skrzydła połączone są za pomocą śrub.

Montowane okna zewnętrzne muszą:

 1. być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy;
 2. spełniać normy obowiązujące na dzień podpisania umowy dotacyjnej, co powinno być potwierdzone w dokumentacji technicznej produktów wydanej przez producenta;
 3. spełniać wymagania wynikające z uzyskanych pozwoleń.


2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia, które skorzystały z programów dotujących wymianę ogrzewania na podstawie:

 1. uchwały nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 poz. 2551 oraz z 2018 r. poz. 947),
 2. uchwały nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 947);


Dopuszcza się jednoczesne złożenie wniosku o dotację do wymiany ogrzewania i wniosku o dotację do wymiany okien zewnętrznych, jednak warunkiem wypłaty dotacji na wymianę okien zewnętrznych jest pozytywna weryfikacja rozliczenia dotacji na zmianę systemu ogrzewania, na podstawie:
uchwały nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 6975);

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji
Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołu realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, pok. 14, 16, 18, 19, 20 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do dnia 16 października 2020 r.

Wnioski należy składać w formie papierowej

 • w  Centrum Obsługi Mieszkańca V
  ul. Hubska 8-16, Wrocław
  lub
 • przesłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa,
  Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.


Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, w której planowana jest wymiana okien zewnętrznych musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej, jednak nie później niż do dnia 13 listopada 2020 r.

Dotacją nie będą objęte zadania lub elementy zadań zrealizowane lub rozpoczęte przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym: protokół realizacji zadania sporządzony na odpowiednim formularzu, zestawienie kosztów inwestycji (załączniki nr 5 i 6 do Ogłoszenia) oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania zadania.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołu realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub do Centrum Obsługi Mieszkańca V, znajdujących się przy ul. Hubskiej 8-16, Wrocław. Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z przedłożonymi dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, iż w tym okresie dopuszcza możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji oraz wniosków rozliczeniowych również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16, pok. 14, 16, 18, 19, 20 (parter)
lub pod numerem telefonu: 71 799 67 00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane