W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

KAWKAplus 2020

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem osób wyrażających chęć przystąpienia do miejskiego programu KAWKAplus, wydłużeniu ulegają terminy:

 • złożenia wniosku o udzielenie dotacji - do dnia 16 października 2020 r.
 • złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej - do dnia 13 listopada 2020 r.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza, iż od dnia 10 stycznia 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, będących jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. ogrzewanie lekkim olejem opałowym,
 5. pompę ciepła,
 6. urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.


2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji
Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Hubska 8-16, pok. 14, 16, 18, 19, 20 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 można składać do dnia 16 października 2020 r.

Wnioski należy składać w formie papierowej

 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V,
  ul. Hubska 8-16, Wrocław
  lub
 • przesłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa,
  Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.


Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów w szczególności potwierdzających, iż w nieruchomości istnieje czynne ogrzewanie na paliwo stałe.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, na którą składany jest wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej, jednak nie później niż do 13 listopada 2020 r.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub do Centrum Obsługi Mieszkańca V, znajdujących się przy ul. Hubskiej 8-16, Wrocław.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

UWAGA!
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, iż w tym okresie dopuszcza możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji oraz wniosków rozliczeniowych również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16, pok. 14, 16, 18, 19, 20 (parter)
lub pod numerem telefonu: 71 799 67 00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego