W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Vademecum wyborcy - obywatele polscy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydenta Wrocławia, które zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia.

I. Wpis do rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

 1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze Wrocławia na pobyt stały;
 2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze Wrocławia.

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
 • swoje obywatelstwo,
 • adres stałego zamieszkania na obszarze Wrocławia.


Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Wrocławia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania we Wrocławiu. Wobec tego decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można uzyskać wtedy, kiedy wykaże się stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem we Wrocławiu.
W tym celu należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania we Wrocławiu.
W przypadku, gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku do pobrania

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje od poniedziałku do piątku Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223. Do dnia 19 października 2018 r. wydłużone są godziny przyjmowania od 8.00 do 17.15.

Wniosek i deklaracja o wpisanie do rejestru wyborców (.pdf)
Wniosek i deklaracja o wpisanie do rejestru wyborców (.doc)

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na obszarze Wrocławia tj. posiada zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu albo został wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na swój wniosek,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).


Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach Rady Miejskiej Wrocławia i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 5 i § 2 Kodeksu wyborczego), przez okres wskazany w tym orzeczeniu.


3. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach Prezydenta Wrocławia ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.

Kandydat na Prezydenta Wrocławia nie musi stale zamieszkiwać we Wrocławiu.

Prawa wybieralności nie ma osoba:

 • skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoby, wobec których zapadł taki wyrok nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.

 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 6 i § 2 Kodeksu wyborczego), przez okres wskazany w tym orzeczeniu.


III. Warunki udziału w głosowaniu we Wrocławiu.

Głosowanie w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Prezydenta Wrocławia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców we Wrocławiu, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.
Wyborca zameldowany na pobyt czasowy we Wrocławiu (przebywający czasowo we Wrocławiu), który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu na swój wniosek zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Wrocławia pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców w województwie dolnośląskim zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce:

 • wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu — otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Prezydenta Wrocławia,
 • wpisani do rejestru wyborców na obszarze województwa dolnośląskiego — otrzymają tylko kartę do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym na terenie Wrocławia, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie we Wrocławiu, pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców na terenie województwa dolnośląskiego.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia od dnia 1 października 2018 r. do dnia 8 października 2018 r.

Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 października 2018 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania dla żołnierzy i funkcjonariuszy (.pdf)
Wzór wniosku o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania dla żołnierzy i funkcjonariuszy (.doc)

Żołnierzy i funkcjonariuszy dotyczą takie same zasady wydawania kart do głosowania jak przedstawione wyżej.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje od poniedziałku do piątku Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 do 15.15 oraz Centra Obsługi Mieszkańca:

 • COM Nr I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8.00 do 17.15,
 • COM Nr II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8.00 do 17.15,
 • COM Nr IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8.00 do 15.15.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski Wrocławia potwierdzi, że są ujęci w rejestrze wyborców, i nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania;
 • zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.


3. Udostępnienie spisu wyborców.

W okresie między 30 września 2018 r. a 15 października 2018 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim Wrocławia czy został uwzględniony w spisie wyborców.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (.pdf)
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (.doc)

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać od poniedziałku do piątku w Wydziale Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 17.15 (wydłużone godziny pracy do 19 października 2018 r.) oraz Centrach Obsługi Mieszkańca:
• COM Nr I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8.00 do 17.15
• COM Nr II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8.00 do 17.15
• COM Nr IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8.00 do 15.00.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane