W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

18 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała nr LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia zmieniająca uchwałę nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia(https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66837/Uchwala-LXIII_1628_22).

Najważniejsze zmiany regulaminu dotyczą:

W zakresie organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

 • rozszerzono katalog rodzajów nieruchomości w przepisie dotyczącym stosowania obowiązkowych pojemności pojemników i worków o kluby malucha, zakłady opieki zdrowotnej, hospicja i hostele (§14 ust. 2 pkt 2 lit. a-c),
 • rozszerzono katalog konstrukcji mechanizmów załadowczych pojazdów służących do odbioru odpadów poprzez uwzględnienie możliwości stosowania pojazdu z automatycznym ramieniem sterowanym przez kierowcę z kabiny (§ 9  ust. 1 pkt 5),
 • zmieniono minimalną częstotliwość odbioru odpadów z pojemników żółtych (metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 1 raz na cztery tygodnie (§ 18  ust. 1 pkt 3),
 • zmieniono minimalną częstotliwość odbioru odpadów z pojemników niebieskich (odpady z papieru) z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 1 raz na cztery tygodnie (§ 18  ust. 1 pkt 4),
 • zmieniono minimalną częstotliwość odbioru odpadów  mebli i odpadów wielkogabarytowych - 1 raz na 6 miesięcy (§ 18  ust. 1 pkt 6)

W zakresie obowiązków właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych (§23):

 • uzależniono częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych od ilości pobranej wody i pojemności zbiorników,
 • dopuszczono mniejszą częstotliwość opróżniania zbiorników niż jeden raz na trzy miesiące w przypadku, gdy udokumentowane zużycie wody do celów bytowych z okresu ostatnich 3 miesięcy będzie mniejsze niż 75% pojemności zbiornika bezodpływowego,
 • określono, że ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustalana będzie na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie ze przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie możliwe będzie zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełnienia basenu), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika,
 • określono częstotliwość pozbywania nieczystości ciekłych zgromadzonych w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, która ma być zgodna z zapisami w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku  braku tej instrukcji nie rzadziej niż 1 raz na rok,
 • zobowiązano właścicieli lub użytkowników nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych poprzez okazanie:
  • umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Wrocławia oraz
  • rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości;
   powyższe dokumenty należy  przechowywać przez okres 12 miesięcy,
 • zabroniono mieszania ze sobą nieczystości ciekłych bytowych, przemysłowych oraz osadów z POŚ,
 • zakazano odprowadzania nieczystości ciekłych również do innych sieci miejskich bez zgody zarządzającego tą siecią (np. wprowadzania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do studzienek kanalizacji deszczowej lub sanitarnej zamiast na stację zlewną).  

W zakresie utrzymania porządku, terminów deratyzacji oraz opieki nad zwierzętami:

 • w związku z koniecznością ograniczenia dostępu do jedzenia szczurom, ptactwu i innym zwierzętom dziko żyjącym, mając na uwadze przepis art. 4 ust. 2a pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono zakaz pozostawiania resztek jedzenia poza pojemnikami na odpady, za wyjątkiem umieszczania resztek warzyw i owoców w kompostownikach (§ 4 pkt 5),
 • rozszerzono obowiązki właścicieli o usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności ze schodów, opasek budynków, wejść do piwnic, zagłębień okien piwnicznych, dojść do budynków od strony podwórek (§24),
 • wprowadzono obowiązek codziennego dozorowania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkanych (§ 27 ust. 2),
 • zmieniono okres deratyzacji letniej wydłużając ją z 1 do 3 miesięcy tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia (§30 ust. 3 pkt 1 lit b).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego