W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

XML
UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Treść

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok 2020Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez UMW

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2020
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2020.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenia są ważne od 20.11.2019 do dnia 31.12.2020 roku
 5. Baza prowadzona jest w Wydziale Partycypacji Społecznej.


II. Wymagania stawiane Kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;


III. Zadania komisji konkursowej:

1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem oceny, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.

3. Opisanie na karcie oceny merytorycznej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramu.

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

 1. Wydział Partycypacji Społecznej przedstawia komórce organizacyjnej lub jednostce organizacyjnej kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę:
  a) wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;
  b) członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie)
 2. Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej, po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.


V. Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia –na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać

 • w kancelarii Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro
  lub
 • przesłać scan drogą elektroniczną na adres wss@um.wroc.pl


Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2020”

VI. Termin składania zgłoszeń- do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15.00.

VII. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 12.11.2019 o godzi. 15:00 w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65.

VIII. Uwagi końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników, nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane