W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Mieszkania dla seniorów na osiedlu Nowe Żerniki

W dniach od 27 do 31 marca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków seniorów, tj. osób, które ukończyły 60 rok życia, zainteresowanych najmem lokali w budynku TBS Wrocław Sp. z o.o. przy ul. K. Bieńkowskiego 22 i ul. T. Brzozy 25 we Wrocławiu.

Nabór ma na celu opracowanie listy osób zainteresowanych najmem ww. lokali w przypadku ich zwolnienia w przyszłości np. w wyniku rezygnacji dotychczasowego najemcy.

O inwestycji:

Nieruchomość TBS Wrocław Sp. z o.o. przy ul. K. Bieńkowskiego 22 i ul. T. Brzozy 25 usytuowana jest na wrocławskim osiedlu Nowe Żerniki i została oddana do użytku w styczniu 2020 r. Znajduje się w niej 57 lokali przeznaczonych dla seniorów : jednopokojowych (o pow. od ok 38 m2 do ok 43 m2) i dwupokojowych (o pow. ok 60 m2). W budynkach nie ma barier architektonicznych, wejścia znajdują się na poziomie parteru, a na klatkach schodowych zamontowane są windy. Mieszkania zostały wykończone „pod klucz”. W zwolnionym lokalu, przed przekazaniem go do zasiedlenia zostaną, jeżeli będzie to konieczne, przeprowadzone niezbędne naprawy. 

Warunki ubiegania się o ujęcie na liście osób zainteresowanych najmem:

 • ukończenie przez wnioskodawcę 60 lat;
 • złożenie kompletnie wypełnionego wniosku;
 • złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do zamieszkiwania o nieposiadaniu w dniu objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu;
 • w sytuacji posiadania tytułu prawnego do lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu najmu lokalu na zasadzie porozumienia stron z dniem protokolarnego przekazania mieszkania w zasobie TBS;
 • spełnienie kryterium dochodowego, zgodnie z którym średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzednim nie może przekraczać:
  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 5 295,32 zł,
  2. w gospodarstwie dwuosobowym – 7 413,45 zł,
  3. w gospodarstwie trzyosobowym – 10 237,62 zł,
  4. w gospodarstwie czteroosobowym – 12 002,73 zł,
  5.  w gospodarstwie pięcioosobowym – 14 473,88 zł *
 • spełnienie kryterium minimalnego miesięcznego dochodu:
 • w gospodarstwie jednoosobowym – 2382,66 zł (150% najniższej emerytury),
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 1588,44 zł (100% najniższej emerytury).

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 185 i 28) z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.

Zasady wyłaniania przyszłych najemców:

Osoby zainteresowane najmem składają wniosek wraz z:

 • deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 • zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierającym informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
 • innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.

Na podstawie złożonych wniosków Gmina Wrocław opracuje listę osób zainteresowanych najmem lokalu. Lista zostanie ustalona z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny punktowej:

 • osoby w wieku 60 do 70 lat – 2 punkty,
 • osoby w wieku 70 do 80 lat – 4 punkty,
 • osoby w wieku ponad 80 lat – 6 punktów,
 • osoby zameldowane na pobyt stały we Wrocławiu – 4 punkty,
 • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 6 punktów,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 8 punktów,
 • rozwiązanie przez najemcę umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy i przekazanie go zarządcy – 10 punktów.

Do zawarcia umowy najmu zwalnianych lokali kierowane będą osoby ujęte na liście zgodnie z ustaloną nią kolejnością. O kolejności ujęcia na liście będzie decydowała liczba uzyskanych punktów.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku, jego ocenie punktowej oraz zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na listę.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Umowa najmu:

Umowy najmu będą zawierane przez TBS Wrocław Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę na czas oznaczony do 10 lat, nie krótszy jednak niż 5 lat, z możliwością przedłużenia najmu.

Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone wpłatą kaucji w wysokości odpowiadającej trzykrotności miesięcznego czynszu.

Uwaga:

 1. Po zwolnieniu lokalu, przed skierowaniem do zawarcia umowy najmu osoby ujętej na liście ponownej weryfikacji będzie podlegało spełnienie: kryterium dotyczącego średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana będzie umowa najmu wskazanego w art. 7a ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, kryterium minimalnego miesięcznego dochodu oraz wymogu nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu. Przyszli najemcy będą zobowiązani do udokumentowania spełnienia ww. wymagań analogicznie, jak na etapie ubiegania się o ujęcie na liście. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków uniemożliwi zawarcie umowy najmu.
 2. W pierwszej kolejności do zawarcia umowy najmu kierowani będą seniorzy, którzy w ramach postępowań prowadzonych przez Gminę Wrocław zobowiążą się do rozwiązania umowy najmu zajmowanego dotychczas mieszkania i przekazania go Gminie w uzgodnionym terminie, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami dotyczącymi najemcy lub zajmowanego przez niego dotychczas gminnego lokalu mieszkalnego.

Wysokość opłat:

Stawka czynszu za wynajem mieszkania wynosi aktualnie 14,80 zł za m2. Opłaty eksploatacyjne rozliczane są na podstawie indywidualnego zużycia, opłaty za inne usługi (Internet, energia elektryczna, telefon) uzależnione są od indywidualnie zawieranych umów z ich dostawami.

Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór wniosków osób zainteresowanych najmem lokalu w budynku przy ul. K. Bieńkowskiego 22 i ul. T. Brzozy 25 we Wrocławiu prowadzony będzie przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 27.03.2023 r.  do 31.03.2023 r.

Opis procedury: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/65371/mieszkania-dla-seniorow-na-osiedlu-nowe-zerniki-nabor-wnioskow-osob-zainteresowanych-najem-lokali-w-przypadku-ich-zwolnienia

Wnioski należy składać w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu w COM II, parter, pok. 12.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać również przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy e-PUAP (adres /umwroclaw/SkrytkaESP).

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć pod numerem telefonu (71) 777-85-78.

Druki:

Formularze wniosku i oświadczeń dostępne są na dole strony oraz w COM II pok. 12 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.

Załączniki

Wniosek pdf, 470 kB
Wniosek docx, 27 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego