W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 26 września, od 8.00 do 13.00 COM I, będzie czynne w zakresie rej. pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rekrutacja do żłobków niepublicznych

XML

Treść

Rekrutacja na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę w żłobkach niepublicznych na okres: 1.IX.2014-31.VIII.2015

 1. Podmiot organizujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznym żłobku na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę w uzgodnieniu z Gminą Wrocław określa termin i czas trwania rekrutacji, liczbę i rodzaj oferowanych miejsc opieki.
 2. Informacja o planowanym naborze na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę Wrocław zostaje podana co najmniej w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocławia, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną. Komisja powinna składać się z co najmniej 2 członków.
 4. W rekrutacji na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę żłobek stosuje zasady i kryteria stosowane przez Gminę.
 5. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci spełniających kryteria obligatoryjne (dostępu) niż oferowana przez podmiot liczba miejsc finansowanych/współfinansowanych przez Gminę Wrocław o przyjęciu na miejsca finansowane/dofinansowane decyduje kolejność na liście, według uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych (im większa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście). W przypadku grup wiekowych listy przygotowane powinny być odpowiednio dla każdej grupy.
 6. Podmiot zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej rekrutacji, zgodnego z załączonym wzorem (załącznik nr 1 - do pobrania na dole strony).
 7. W przypadku posiadania wolnych miejsc finansowanych/współfinansowanych przez Gminę rekrutacja może być prowadzona w systemie ciągłym zgodnie z pkt 1-6 oraz zawartą umową, przy zastosowaniu zasad określonych przez Gminę.

I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2014 – 31.VIII.2015

Załącznik nr 2 przedstawiajacy zestawienie wolnych miejsc w żłobkach będzie umieszczony na stronie 14.05.2014 r.

 1. do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.) mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.
 2. rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 3. rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 4. liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 5. punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  - sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku
 6. w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego żłobka

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

 1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):
  - zamieszkanie1 dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
  - wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.)
 2. Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. Zamieszkanie 1:
  a) zameldowanie stałe
  b) zameldowanie czasowe na dzień 15.05.2014 r.
 2. Wielodzietność rodziny kandydata 2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty) w przypadku kryterium samotność rodzica3
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych4 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 • piecza zastępcza5 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz.

UWAGA: 
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

UWAGA: 
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

III. Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015”

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” (załącznik nr 3 - do pobrania na dole strony) składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

 • wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie
 • wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2014 do 31.08.2015 r.

UWAGA:

 1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2012 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2014/2015 na podstawie "Formularza kontynuacji".
 2. Wnioski złożone do żłobków w okresie od zakończenia ostatniej rekrutacji muszą być złożone ponownie w celu potwierdzenia ich aktualności.
 3. Przypominamy, że "Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015" składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2014/2015. Złożenie "Protokołu ze zgłoszenia" w więcej niż jednym żłobku - publicznym lub niepublicznym - będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
 4. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane