Wspólne
Punkty Obsługi Bankowej Tłumacz języka migowego
Elektroniczny system kolejkowy
Elektroniczna rekrutacja
Nunmery kont bankowych Wyszukiwarki dokumentów
Opłaty za dokumenty komunikacyjne

Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu


Kategoria spraw:

Dowód osobisty

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  okienka 1-16
  tel. +48 71 777 91 47
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  okienka 1-4
  tel. + 48 71 777 91 46
 • COM IV
  al. M. Kromera
  okienka 1 - 5
  tel. +48 71 777 93 48, 777 84 70, 777 84 72, 777 84 76

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

W Urzędzie Miejskim Wrocława przyjmuje się wnioski od osób 

 • zameldowanych na pobyt stały we Wrocławiu
 • ostatnio zameldowanych na pobyt stały we Wrocławiu - w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały 

Osoby, które nie są zameldowane (ostatnio zameldowane) na pobyt stały we Wrocławiu, a mają pobyt czasowy we Wrocławiu  - mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4 sala 3 okienka od 1 - 5, do godziny 15.00
Wniosek taki w celu jego realizacji zostanie przesłany Pocztą do właściwego ze względu na zameldowanie stałe organu gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • małoletni, który nie ukończył 13 roku życia, za którego wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza (obecność dziecka, które ukończyło 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa);
 • małoletni, który ukończył 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którego wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd (obecność małoletniego przy składaniu wniosku jest obowiązkowa);
 • osoba ubezwłasnowolniona całkowicie pozostająca pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza.
 • osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Miejskim Wrocławia - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”  - opis procedury znajduje sie TUTAJ

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i COM II 
  poniedziałek 8.00 – 17.15
  wtorek 8.00 – 17.15
  środa 8.00 – 17.15
  czwartek 8.00 – 17.15
  piątek 8.00 – 17.15
 • COM IV
  poniedziałek 8.00 – 15.15
  wtorek 8.00 – 15.15
  środa 8.00 – 15.15
  czwartek 8.00 – 15.15
  piątek 8.00 – 15.15

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Uwaga!
  formularz należy wydrukować dwustronnie,
 • dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • druk zgody na wydanie dowodu osobistego dziecku - w przypadku gdy nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jednocześnie przez oboje rodziców.

Rozmiar:

Data dodania:

67 kB

45 kB

485 kB

Uwagi:

Obywatel polski, który mieszka na terenie kraju jest zobowiązany do posiadania dowodu osobistego:

 • od ukończenia 18 roku życia;
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Prawo do posiadania dowodu osobistego mają także:

 • obywatele polscy mieszkający poza granicami RP;
 • małoletni, którzy ukończyli 13 lat (dokument jest wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna);
 • małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat (dokument jest wydawany na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów).

Ubiegający się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisu skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego we Wrocławiu.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone we Wrocławiu.

Wnioskodawca z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami.
W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy.
W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Opłaty:

Dowody są bezpłatne.

9 zł za potwierdzenie własnoręczności podpisu na zgodzie na wydanie dowodu osobistego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47, poz. 384).


Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Krzysztof Filiks

Data wytworzenia informacji:

2011.10.18

Opublikował:

Katarzyna Świsulska

Data publikacji:

2012.07.12 10:34:45

Historia dokumentu