Budżet (od 2001 roku)
Sprawozdania z wykonania budżetu
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO dotyczące finansów
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Majątek Gminy
Rating
Dotacje udzielane z budżetu miasta

Opłata skarbowa

Wydział Podatków i Opłat 
Sekcja ds. Opłaty Skarbowej i Opłat Lokalnych
I piętro, pok. 105
tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 71 40, 777 82 46.

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

 • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydawane na wniosek zaświadczenia,
 • wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym..

W przypadku dokonywanych ww czynności urzędowych zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest wyłącznie podatnik (wnioskodawca, inwestor). Oznacza to, iż na dowodzie zapłaty jako wpłacający winien figurować podatnik (wnioskodawca, inwestor).

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Opłata skarbowa uiszczona przez inną osobę niż zobowiązaną do zapłaty nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, iż osoba figurująca na dowodzie wpłaty która dokonała zapłaty opłaty skarbowej niebędąc zobowiązaną do jej zapłaty posiada nadpłatę, natomiast osoba, która była zobowiązana do jej zapłaty posiada zaległość i wobec niej zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. (Uchwała NSA z dnia 26.05.2008 r. sygn. akt I FPS 8/07).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Wysokość opłaty skarbowej:
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można wpłacać:

 • na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
 • w Punktach Obsługi Bankowej
 • u inkasenta:
  - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1;
  - I Izba Celna we Wrocławiu, ul. Hercena 11
  - Oddział Celny I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31
  - Oddział Celny II we Wrocławiu ul. Białowieska 1
  - Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław Strachowice ul. Skarżyńskiego 36;
  - Drozd Dawid P.U.H. „PAMA” Gmach Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, pok. 20;
  - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12/14;
  - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131.

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty*, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej na żądanie podmiotu może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
* uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu i kopii.

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także  pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu który dokonał zapłaty należnej opłaty. 

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

Opis procedury dotyczącej zwrotu opłaty skarbowej dostępny jest w zakładce Sprawy do załatwienia

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Podstawowe akty prawne:

Rozmiar:

Data dodania:Podmiot udostępniający:

Urząd Miejski Wrocławia

Wytworzył / Odpowiada:

Anna Iwona Szyda

Data wytworzenia informacji:

2010.03.17

Opublikował:

Monika Florczak

Data publikacji:

2010.03.17 14:10:01

Historia dokumentu