Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek rolny - złożenie informacji (osoby fizyczne)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej  4
  sala obsługi nr 3 - stanowisko nr 18 i 19
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 13
 • COP 
  ul. Kotlarska 41
  parter, stanowiska 2, 3, 7, 10


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) – postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.


Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15

Uwagi:
Informacje szczegółowe dotyczące podatku rolnego znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 617z późn. zm.), ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  z późn. zmi przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • rejestracja w systemie kolejkowym w siedzibie COP lub COM I / COM II
 • rejestracja wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt


Opłaty
:

 • złożenie informacji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

 
Opłatę skarbową można uiścić:

 • bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić  
 • Punktach Obsługi Bankowej
 • za pośrednictwem PLIP

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.
Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Złożenie informacji od ręki. 

 • Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.
  UWAGA!
  Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

W późniejszym etapie postępowania - załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia reprezentowanego przez Wydział Podatków i Opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

PODATEK ROLNY + PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu, 
 • formularz IR-1 - informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu,
 • formularz IN - 1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • formularz IN -1/A - dane o zwolnieniach podatkowych - w przypadku gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu.

PODATEK ROLNY + PODATEK LEŚNY:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu,
 • formularz IR-1 - informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu,
 • formularz IL-1 - informacja o lasach,
 • formularz IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych, 
 • formularz IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym - w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu.

PODATEK ROLNY + PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI + PODATEK LEŚNY:

 • akt notarialny lub umowę dzierżawy lub umowę zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub postanowienie Sądu,
 • formularz IR-1 - informacja o gruntach,
 • formularz IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych,
 • formularz IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym -  w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu,
 • formularz IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 • formularz  IN-1/A - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - w przypadku gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu,
 • formularz IL-1 - informacja o lasach,
 • formularz IL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych,
 • formularz IL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym - w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu.

Opis procedury dotyczącej podatku od nieruchomości dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta. 

Opis procedury dotyczącej podatku leśnego dostępny jest w zakładce Poradnik Klienta.

Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę. Art. 6c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).

Załączniki

IL-1 doc, 80 kB metryczka
IL-1/A doc, 55 kB metryczka
IL-1/B doc, 63 kB metryczka
IR - 1 doc, 111 kB metryczka
IR - 1/A doc, 54 kB metryczka
IR - 1/B doc, 85 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij