Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od środków transportowych - złożenie deklaracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz  Podatku od Środków Transportowych
  Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych.
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10, II piętro
  - osoby fizyczne pok. 223
  tel. +48 71 777 72 93, 777 71 51, 777 82 11
  - osoby prawne pok. 126
  tel. +48 71 777 71 90, 777 94 05
 • COP
  ul. Kotlarska 41
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala obsługi nr 3, stanowisko nr 18 i 19
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  stanowisko nr 13
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Właściciel pojazdu

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podatnik może wskazać pełnomocnika do występowania w jego imieniu przed organem podatkowym.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i  COM II
  poniedziałek 8:00 – 15:15
  wtorek 8:00 – 15:15
  środa 8:00 – 15:15
  czwartek 8:00 – 15:15
  piątek 8:00 – 15:15
 • COP
  poniedziałek 8:00 – 17:15
  wtorek 8:00 – 17:15
  środa 8:00 – 17:15
  czwartek 8:00 – 17:15
  piątek 8:00 – 17:15
 • WPO
  poniedziałek 7:45 15:45
  wtorek 7:45 15:45
  środa 7:45 15:45
  czwartek 7:45 15:45
  piątek 7:45 15:45


Uwagi:
Informacje szczegółowe dotyczące podatku od środków transportowych znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Złożenie dokumentu poświadczającego udzielenie prokury lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym. 

Uprawnionym do podpisywania deklaracji jest podatnik, a także zgodnie z art. 80a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), pełnomocnik podatnika, płatnika lub inkasenta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, opłaconego w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Opłaty:

 • złożenie deklaracji - bez opłat
 • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo  na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić  w Punktach Obsługi Bankowej

Po dokonaniu opłaty skarbowej na konto Gminy, Strona winna dostarczyć organowi podatkowemu potwierdzenie dokonania opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia  doręczenia.

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 236 § 1 i § 2  Ordynacji podatkowej od wydanego postanowienia służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Zgodnie  z art. 237 Ordynacji podatkowej postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Podstawa prawna:


UWAGA!
W przypadku deklarowania podatku od autobusów za okres przed 1 stycznia 2016 r. deklarację należy złożyć na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wysokość stawki podatku od autobusu uzależniona jest od liczby miejsc siedzących tj. mniejszej niż 22 albo równej lub większej niż 22 (do końca 2015 r. liczba ta wynosiła 30).
Deklaracja  i załącznik dla autobusów za okres sprzed 2016 r.


UWAGA! OD 2016 R. NASTĄPIŁY ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPRAWACH PODATKOWYCH

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1 - do pobrania na dole strony) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec  powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane są jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 r.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.
Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Podatkowego http://www.finanse.mf.gov.pl/pp. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa:

 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej- druk OPL-1 - do pobrania na dole strony
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń- druk OPD-1 - do pobrania na dole strony
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - druk OPS-1 - do pobrania na dole strony


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
 • DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Oświadczenia dla podatników podatku rolnego posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych

Załączniki

DT-1 pdf, 106 kB metryczka
DT-1/A pdf, 98 kB metryczka
UPL-1P pdf, 207 kB metryczka
PPS-1 pdf, 174 kB metryczka
PPD-1 pdf, 148 kB metryczka
OPL-1 pdf, 322 kB metryczka
OPD-1 pdf, 151 kB metryczka
OPS-1 pdf, 167 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij