Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - złożenie deklaracji (osoby prawne)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Opłat

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Podatków i Opłat
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych
ul. W. Bogusławskiego 8, 10

 • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
  I piętro, pok. 124, 125
  II piętro, pok. 203
  tel.+48 71 777 71 67, 777 71 59, 777 71 58, 777 70 25, 777 70 17, 777 82 35

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podatnik –osoba prawna, spółka nie posiadająca osobowości prawnej, jednostka organizacyjna, osoba fizyczna posiadająca nieruchomość we współwłasności z osobą prawną.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlany


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45 – 15:45
wtorek 7:45 – 15:45
środa 7:45 – 15:45
czwartek 7:45 – 15:45
piątek 7:45 – 15:45

Uwagi:
Informacje szczegółowe dotyczące podatku do nieruchomości dla osób prawnych znajdują się w zakładce Podatki, opłaty lokalne.

Druki deklaracji podatkowej za lata 2010 - 2017

Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885) 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z póżn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

Opłaty:

 • złożenie deklaracji - bez opłat
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł


Opłatę skarbową można uiścić:

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Od ręki

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • druk deklaracji podatkowej za odpowiedni rok, wypełniony proporcjonalnie do liczby miesięcy
 • akt notarialny nabycia / zbycia nieruchomości, faktura nabycia / zbycia budowli, umowa najmu/dzierżawy,  protokół przekazania nieruchomości, protokół rozwiązania umowy najmu/dzierżawy

UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej(druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa:

 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - druk OPL-1P

 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń - druk OPD-1

 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - druk OPS-1

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij