Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
W przypadku podejrzenia, iż Państwa pojazd został usunięty z drogi należy skontaktować się z Policją i Strażą Miejską Wrocławia lub Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu ustalenia, czy taka czynność miała miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

 • Policja – tel. 997,
 • Straż Miejska Wrocławia - tel. + 48 71 370-02-59 lub 996,
  lub
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia
  tel. +48 71 770-22-22 (całodobowy)


Czynność usuwania pojazdów (na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) na terenie miasta Wrocławia realizowana jest przez przedsiębiorcę PUH WAREX Rafał Wasylina, pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław.

Adresy parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg Miasta Wrocławia:

 • Plac Grunwaldzki 30, Wrocław (pojazdy usunięte na podstawie art. 50a
  i art. 130a
  ustawy Prawo o ruchu drogowym), Parking czynny całodobowo.
 • ul. Graniczna 159, Wrocław (pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Parking czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16.00.
  Odbiór pojazdu po kontakcie i uzgodnieniu warunków z firmą usuwającą pojazdy – nr tel. 71 328 19 84. 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odbioru usuniętego pojazdu może dokonać właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Godziny przyjmowania klientów:

 • Plac Grunwaldzki 30, Wrocław  - parking czynny całodobowo.
 • ul. Graniczna 159, Wrocław - dbiór pojazdu po kontakcie i uzgodnieniu warunków z firmą usuwającą pojazdy – nr tel. 71 328 19 84.

Opłaty:
Za usunięcie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Opłaty pobierane są przy odbiorze pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego parking dla usuwanych pojazdów.

Wysokość opłat określona jest w Uchwale nr XLVIII/1126/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5017) i wynosi:

Rower lub motorower

za usunięcie - 113 zł

za każdą dobę przechowania - 20 zł

Motocykl

za usunięcie - 223 zł

za każdą dobę przechowania - 27 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

za usunięcie - 486 zł

za każdą dobę przechowania - 40 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

za usunięcie - 606 zł

za każdą dobę przechowania - 52 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 

za usunięcie - 857 zł

za każdą dobę przechowania - 75 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 

za usunięcie - 1263 zł

za każdą dobę przechowania - 136 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

za usunięcie - 1537 zł

za każdą dobę przechowania - 200 zł

 
Wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu ze względu na kategorię pojazdu wynosi:

Rower lub motorower

50 zł

Motocykl

100 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

200 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

280 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 

400 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 

600 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

750 zł 


Za usunięcie pojazdów
w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy trwale nieużytkowane lub pozbawione tablic rejestracyjnych):
Zgodnie z art. 50a usunięcie pojazdu następuje na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu.

Koszt usunięcia pojazdu wynosi 300 zł

Powyższą kwotę należy uiścić na konto bankowe:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A. nr 77 1020 5226 0000 6702 0417 4199 z dopiskiem: „opłata za usunięcie pojazdu nr rejestracyjny... ”

Wyżej wymienioną kwotę można bez prowizji wpłacić w kasach PKO BP.
Podstawą wydania pojazdu jest przedstawienie dowodu wpłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie pojazdu następuje niezwłocznie po zgłoszeniu się zainteresowanego na parking.

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy starosta w stosunku do pojazdu usuniętego  z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem  o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, (pojazd trwale nieużytkowany lub pozbawiony tablic rejestracyjnych) nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Wszelkie reklamacje/zastrzeżenia, co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały tj. Straż Miejska Wrocławia lub Policja.

Podstawa prawna:


Podstawa usunięcia pojazdu:

 • Art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub
w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c (niebędącym państwem członkowskim);
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 (kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3 (zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się), przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. (przejazd po drodze publicznej przez pojazd nienormatywny bez zezwolenia wykonywany przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych).
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.
3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.
4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:
1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2) strażnik gminny (miejski) w sytuacjach, o  których mowa w ust. 1 pkt 1,4 i 5;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.
7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.
10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu (...).
10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, (...)

 • Art. 50a. ustawy Prawo o ruchu drogowym

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.


Wymagane wnioski i dokumenty:
 • Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym jest zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu tj. Straż Miejską lub Policję. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu.
 • Podstawą do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy trwale nieużytkowane lub pozbawione tablic rejestracyjnych) jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (dowód rejestracyjny), oraz dowodu wniesienia opłaty za usunięcie pojazdu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij