Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zezwolenie na zbieranie odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa

Informacja Od 25 maja  b.r. obsługa Klientów w COM I, II i III, COP  i USC w godzinach od 8.00 do 15,15. NIECZYNNY jest COM IV, COM V i punkt przy al. Karkonoskiej.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na zbieraniu odpadów

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

 • Prezydent Miasta Wrocławia jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeśli miejsce zbierania zlokalizowane jest na terenie Gminy Wrocław oraz nie zachodzą przypadki określone w art. 41 ust. 3 pkt 1 lub art. 41 ust. 4 ustawy o odpadach;
 • Przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów następuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 • Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest obowiązany do przekazania Prezydentowi Wrocławia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej: imię i nazwisko lub nazwę oraz siedziby zbierającego zużyty sprzęt; adresy punktów zbierania zużytego sprzętu (z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych). W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania o tym Prezydenta Wrocławia, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zmiany. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do poinformowania Organu o zakończeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonania.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska , z udziałem przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;
 • zezwolenie na zbieranie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących wyłącznie odpadów niepalnych oraz w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;
 • stanowisko właściwego organu w przypadku braku jednoznacznych zapisów w przepisach prawa miejscowego dotyczących zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami.


Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł,
 • od zezwoleń – 616 zł,

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów ;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Wymagane wnioski i dokumenty:

Pisemny wniosek podmiotu zamie­rzającego prowadzić zbieranie odpadów zawierający:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)  posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych  do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • określenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki do wniosku:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 • do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach;
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 72 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach ( z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);
 • zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
  -  oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
  -  oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  a)fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej\wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
  w ostatnich 10 latach nie wydano  ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
  -  oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
  za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij