Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansów Oświatowych

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 16 września 2019 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego, materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek:
 • rodziców ucznia,
 • rodziców zastępczych,
 • osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • opiekunów faktycznych,
 • pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela,
 • pracownika socjalnego
 • lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Uwagi:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

Pomoc będzie udzielana następującym uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

II. Zakres pomocy:

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum w liceum sztuk plastycznych.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

III.  Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty:


dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do kwoty
225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopniado kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 445 zł


Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 16 września 2019 r.
  Wzór wniosku ustala dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi Miasta.
 5. Prezydent przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych – do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu, tj.:
  - faktury wystawionej imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego,
  - rachunku,
  - paragonu,
  - oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”).
 7. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:
  - imię i nazwisko ucznia;
  - nazwę i adres szkoły;
  - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020;
  - wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;
  - kwotę zakupu;
  - datę zakupu;
  - podpis osoby, która dokonała zakupu.
  Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1342)


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek – dostępny w szkole, do której uczęszcza uczeń


Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij