Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Numer karty / rok: 590/2019

Numer karty / rok 590/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 589/2019

Numer karty / rok 589/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 588/2019

Numer karty / rok 588/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 587/2019

Numer karty / rok 587/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 586/2019

Numer karty / rok 586/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 585/2019

Numer karty / rok 585/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a tiret szósty, art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 584/2019

Numer karty / rok 584/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 583/2019

Numer karty / rok 583/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 582/2019

Numer karty / rok 582/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy decyzja Prezydenta Wrocławia z dnia 12 września 2019 r. znak: WSR-OS.6220.151.2018.JM określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Park Magazynowo-Produkcyjny Panattoni we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej”, przewidzianego do realizacji na terenie działek: 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/52, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46 oraz 1/47, AM-12, obręb Psie Pole

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 581/2019

Numer karty / rok 581/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów i programów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) - sporządzony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia i wyłożony do wglądu publicznego w toku procedury planistycznej

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 580/2019

Numer karty / rok 580/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający analizę i ocenę wpływu rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego na stan środowiska przyrodniczego, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 579/2019

Numer karty / rok 579/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 578/2019

Numer karty / rok 578/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu inne dokumenty

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy na podstawie art. 54 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 577/2019

Numer karty / rok 577/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy dokument zawierający przetworzoną i zinterpretowaną informację dla potrzeb opracowania ustaleń środowiskowych studium uwarunkowań (...) lub planu miejscowego oraz odpowiedniej prognozy środowiskowej, będący integralnym elementem procedury planistycznej i procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Numer karty / rok: 576/2019

Numer karty / rok 576/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu postanowienia

Temat dokumentu inne

Zakres przedmiotowy Postanowienie Prezydenta Wrocławia z dnia 10 września 2019 r. znak: WSR-OS.6220.63.2019.JM stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 6,7,8,9 z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Buforowej/ Asfaltowej we Wrocławiu”, przewidzianego do realizacji na części dz. nr 2/1, 3/1, 4/1, 8/4, AM-16, obręb Wojszyce.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 575/2019

Numer karty / rok 575/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wiosek o wydanie pozwolenia, zezwolenia

Temat dokumentu odpady

Zakres przedmiotowy wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 574/2019

Numer karty / rok 574/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu odpady

Zakres przedmiotowy Decyzja nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania.

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer karty / rok: 573/2019

Numer karty / rok 573/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona przed hałasem
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy zmiana zmiany decyzji Prezydenta Wrocławia nr. 1045/2009 z dnia 12.06.2009, zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1954/2018 z dnia 24.04.2018 ,przeniesioną decyzją Prezydenta Wrocławia nr 3082/2018 z dnia 25.06.2018r zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1478/2019 z dnia 09.04.2019, udzielającej pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi „Browar Park” – etap BDE: budynki B, D, E z garażem podziemnym BE przy ul. Jedności Narodowej 236-240 we Wrocławiu (dz. nr 2/3, 2/18, AM-1, obręb Plac Grunwaldzki).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 572/2019

Numer karty / rok 572/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu decyzje

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona powietrza
ochrona przed hałasem
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy budowa budynku usługowego, tj. zakładu napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu (oznaczenia geodezyjne: działki nr 10/50, 10/52, 10/54 AM-6, obręb Żerniki).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty / rok: 571/2019

Numer karty / rok 571/2019

Data zamieszczenia

Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
ochrona przed hałasem
ochrona wód
ochrona zwierząt oraz roślin

Zakres przedmiotowy zmiana decyzji Prezydenta Wrocławia nr. 175/2016 z dnia 14.01.2016, zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 2606/2017 z dnia 23.05.2017, zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 2008/2018 z dnia 26.04.2018, zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 3508/2018 z dnia 16.07.2018, zmienionej decyzją Prezydenta Wrocławia nr 2287/2019 z dnia 24.05.2019 udzielającej pozwolenia na budowę budynku M17 w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych jako M16, M17, M18, M19 oraz M20 z usługami , garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (z wyłączeniem do odrębnego postępowania: Budynków M16, M18, M19 oraz M20 oraz sieci i przyłączy)przy ul. Marco Polo we Wrocławiu (dz. nr 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/22, 2/14, 2/16, 2/17 cz. dz. nr 2/4 AM-27 obręb Swojczyce).

Miejsce przechowywania Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Architektury i Budownictwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij