[start]Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM[koniec] dla Komponentu 1 - Ochrona
przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1.B – Ochrona przed powodzią na Środkowej
i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.7 - WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed
powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).