Na podstawie:
  1. Uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej przez § 1 Uchwały nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4227)
  2. Zarządzenia nr 3206/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022”.

[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 stycznia 2018 r.[koniec]

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia26 stycznia 2018 r. (piątek):

  • elektronicznie na adres: kamil.matuszewski@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres:
    Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
    ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120,  50-032 Wrocław,

w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania konsultacyjne:

  • 16 stycznia 2018 r. w godz.  17.00 -19.00
  • 25 stycznia 2018 r. w godz.  17.00 – 19.00 

 Miejsce spotkań – Centrum Innowacji PRZEJŚCIE przy ul. Świdnickiej 19