Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIII dnia 21 kwietnia 2016 r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad  
XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
21 kwietnia 2016 roku, godz. 12:00
Sala 215 - II piętro, pl. Nowy Targ 1-8
we Wrocławiu

I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III.    Sprawozdania i Informacje:

1.    Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2015 r.

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Stanisław Kosiarczyk
Sprawozdanie

2.    Sprawozdania Straży Miejskiej Wrocławia:

1)    Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu
w latach 2013 - 2016” przez Straż Miejską Wrocławia w roku 2015;
Sprawozdanie
2)    Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia
za 2015 rok;
Sprawozdanie
3)    Karta Informacyjna Straży Miejskiej na terenie miasta Wrocławia na dzień
31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie
- referuje - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz


3.    Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu    
w  2015 roku


- referuje - P.F. Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu - Bogdan Wrzesiński
Informacja

4.    Sprawozdanie ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2015 na terenie miasta Wrocławia

- referuje - P.O. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - Arkadiusz Małecki
Sprawozdanie

5.    Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2015

- referuje - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
- Krzysztof Stępień
Sprawozdanie

6.    Informacja oceny stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Wrocławia w 2015 roku

- referuje - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Paweł Wróblewski
Informacja

7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie Środowiska na obszarze województwa
za 2015 rok

Informacja

IV.    Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Wrocławia.

1.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2015 rok – druk nr 518/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
1)    Wystąpienie Skarbnika Miasta Wrocławia - Marcina Urbana
2)    Opinie w sprawie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Miasta za 2015 rok:
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji Rady,
- dyskusja.
3)    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2015 rok – druk nr 518/16
Projekt uchwały
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Sprawozdanie - plan finansowy
Informacja o stanie mienia komunalnego
Opinia RIO
Sprawozdanie finansowe

2.    Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 519/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
1)    Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- referuje - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Hanczarek
2)    Wystąpienie Prezydenta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza
3)    Opinie:
- opinie klubów radnych,
- opinie komisji,
- dyskusja.
4)    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – druk nr 519/16
Projekt uchwały
Opinia i Wniosek KR

V.    Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2015 roku.

- referuje - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
Sprawozdanie

VI.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.    Zmieniająca uchwałę Nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
budżetu Miasta na 2016 rok – druk nr 532/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

2.    Zmieniająca uchwałę nr XIX/380/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 533/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

3.    Zmieniająca uchwałę nr XVIII/340/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków
do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – druk nr 520/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt uchwały

4.    „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018”– druk nr 540/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Wiceprezydent Wrocławia - Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                  i Architektury, pozostałe Komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

5.    Zmieniająca uchwałę nr LIV/1564/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania
statutu Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich – druk nr 537/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli,
 Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

6.    Zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, na nieruchomościach
oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 47/4, 47/6, 46/2, 45/3, AM 13, obręb Karłowice – druk nr 538/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

7.    Zmieniająca uchwałę nr XXXII/730/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu – druk nr 521/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt uchwały

8.    Nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
- druk nr 535/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

9.    Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 534/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

10.    Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od żądania zwrotu opłaty poniesionej za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej – druk nr 536/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie

11.    Nadania statutu Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu – druk nr 500A/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

12.    Zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
w zakresie struktury filii – druk nr 539/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

13.    Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

14.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

15.    Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2015 rok

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

16.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia
z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

-referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

17.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koszyckiej
we Wrocławiu
– druk nr 541/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik

18.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Braniborskiej i Nabycińskiej we Wrocławiu – druk nr 542/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik

19.    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego we Wrocławiu – druk nr 543/16

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego
                   i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki,
 Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik

20.    Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 517/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności
i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

21.    Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla
Pracze Odrzańskie Wojciecha Jana Łojewskiego - druk nr 531/16

- wnioskodawca - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

22.    Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego stanowiskiem w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem tresury zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia – druk nr 516/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

23.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 523/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

24.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 524/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

25.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 525/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

26.    Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 526/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

27.    Rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 527/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

28.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – druk nr 528/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

29.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 529/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

30.    Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu – druk nr 530/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA

31.    Przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ - druk nr 544/16

    - wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
Projekt uchwały

32.    Przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 545/16

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
Projekt uchwały

VII.    Głosowanie nad wydaniem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu - druk nr 522/16
Projekt uchwały

VIII.    Przyjęcie protokołów sesji XXI/16 i XXII/16.
IX.    Interpelacje i zapytania.
X.    Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij