Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XVII dnia 15 października 2015 r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Porządek obrad
Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XVII
15 października 2015, godz. 12:00
Sali 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu


I Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

IV Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok.

V Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

- referuje: Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas

VI Informacje Prezydenta Wrocławia:

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
 

VII Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Kluby Radnych

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych


VIII Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca Statut Wrocławia – druk nr 301/15 - I czytanie

- wnioskodawca: Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
- referuje: Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Bohdan Aniszczyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


2. Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 – druk nr 307/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


3. Wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Wrocławiu na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 308/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały


4. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 309/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

5. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 310/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały


6. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 311/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały


7. Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 337/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


8. Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 338/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


9. Emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 339/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


10. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu – druk nr 328/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


11. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu – druk nr 329/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


12. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Ludwika Rydygiera we Wrocławiu – druk nr 330/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: - Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik glosowania


13. Zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. Stanisława Dubois we Wrocławiu– druk nr 331/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: - Z-ca Dyrektora Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Agnieszka Habuda
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


14. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia - druk nr 334/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Kultury i Nauki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Projekt uchwały (załącznik)

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Wynik głosowania


15. Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 – druk nr 317/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały

Wynik głosowania


16. Zmieniająca uchwałę nr XXXII/742/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – druk nr 333/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Stanisław Węgliński
- opiniują: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


17. Ustalenia ceny nieruchomości położonej we Wrocławiu, w obrębie Bieńkowice, na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu - Brochowie – druk nr 315/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały

Wynik głosowania


18. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Grobli Kozanowskiej i ulicy Gnieźnieńskiej we Wrocławiu – druk nr 321/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


19. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu – druk nr 322/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały

Wynik głosowania


20. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu – druk nr 323/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały

Wynik głosowania


21. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Trawowej oraz linii kolejowej we Wrocławiu – druk nr 324/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały

Wynik głosowania


22. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 327/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


23. Nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia – druk nr 325/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


24. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 326/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Wynik głosowania


25. Zasad używana herbu i flagi Wrocławia – druk nr 269B/15 - II czytanie - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju   Przestrzennego i Architektury, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały

Wynik głosowania


26. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 336/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały

Załącznik

Wynik głosowania


27. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 320/15

- wnioskodawca: Komisja Budżetu i Finansów
- referuje: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - Urszula Wanat
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

 Projekt uchwały

Wynik głosowania


28. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Huby Katarzyny Marii Garbowskiej – druk nr 319/15

- wnioskodawca: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje: Z-ca Przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Piotr Uhle
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały

Wynik głosowania


29. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Gądów- Popowice Płd. Anny Marii Krupowicz – druk nr 340/15

- wnioskodawca: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- referuje: Z-ca Przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Piotr Uhle
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
 

30. Przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” – druk nr 316/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Koordynator Projektu Biura Rozwoju Wrocławia - Andrzej Łoś
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
 

31. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 312/15 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
 

32. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 335/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
 

33. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego – druk nr 313/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
 

34. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” – druk nr 314/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały
 

IX Przyjęcie protokołów sesji XV/15 i XVI/15.

X Interpelacje i zapytania.

XI Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij