Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XV dnia 3 września 2015 r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Porządek obrad
Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XV
3 września 2015, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu

I Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 299/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Uzasadnienie (0,14 MB)
Projekt uchwały (0,79 MB)

Wynik głosowania


2. Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 300/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik 3 (0,09 MB)
Załącznik 1 (0,17 MB)
Załącznik 2 (0,06 MB)
Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


3. Określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania – druk nr 302/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Załącznik (0,06 MB)
Projekt uchwały (0,08 MB)

Wynik głosowania


4. Zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia – druk nr 268/15 - II czytanie

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Uzasadnienie (0,02 MB)
Projekt uchwały (0,18 MB)

Wynik głosowania

 

4A. Zmieniająca uchwałę XXXVI/813/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - druk nr 305/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich – Henryk Zieliński
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały (0,27 MB)
Uzasadnienie (0,07 MB)

Wynik głosowania

 

4B. Utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – druk nr 306/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich – Henryk Zieliński
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Uzasadnienie (0,04 MB)
Projekt uchwały (0,17 MB)

Wynik głosowania5. Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej – druk nr 258/15 - II czytanie

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują: Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży

Załącznik (6,8 MB)
Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


6. Zmieniająca uchwałę nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – druk nr 296/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały (0,2 MB)

Wynik głosowania


7. Zmieniająca uchwałę nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 – druk nr 297/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały (1,27 MB)

Wynik głosowania


8. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/657/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku – druk nr 303/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Prezes Spółki Ekosystem - Bartosz Małysa
- opiniują: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Projekt uchwały (0,18 MB)

Wynik głosowania


9. Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 283/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały (0,27 MB)

Wynik głosowania


10. Konsultacji dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015” – druk nr 298/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Załącznik (0,49 MB)
Projekt uchwały (0,09 MB)

Wynik głosowania


11. „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2016” – druk nr 230/15 - II czytanie

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Załącznik (0,34 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Projekt uchwały (0,02 MB)

Wynik głosowania


12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu – druk nr 288/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załącznik (0,34 MB)
Projekt uchwały (0,04 MB)

Wynik głosowania


13. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomości położonej przy ul. Braci Gierymskich 149 we Wrocławiu – druk nr 289/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,78 MB)

Wynik głosowania


14. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Turkusowej i Nefrytowej we Wrocławiu – druk nr 290/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (2,42 MB)

Wynik głosowania


15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa we Wrocławiu – druk nr 291/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,02 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik (2,12 MB)

Wynik głosowania


16. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu – druk nr 292/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,32 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)

Wynik głosowania


17. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kazimierza Wielkiego, Podwale, Bożego Ciała, Widok w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu – druk nr 293/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,34 MB)
Uzasadnienie (0,41 MB)

Wynik głosowania


18. Zasad używana herbu i flagi Wrocławia – druk nr 269A/15 - I czytanie

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały 269A-15 (0,04 MB)

Wynik głosowania


19. Ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 286/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Uzasadnienie do załącznika 2 (0,15 MB)
Uzasadnienie do załącznika 3 (0,03 MB)
Załącznik 1 (3,07 MB)
Załącznik 2 (0,35 MB)
Załącznik 3 (0,3 MB)
Załącznik 4 (0,19 MB)
Projekt uchwały (0,05 MB)

Wynik głosowania


20. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” – druk nr 277/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


21. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części "D" obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu – druk nr 278/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały

Wynik głosowania


22. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 284/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


23. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 295/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


24. Rozpatrzenia skarg na Prezydenta Wrocławia – druk nr 304/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania

Wynik głosowania


25. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 280/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


26. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – druk nr 281/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


27. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 285/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


28. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr V – druk nr 282/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


29. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 136 – druk nr 287/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


IV Przyjęcie protokołów sesji XII/15, XIII/15 i XIV/15.

V Interpelacje i zapytania.

VI Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij