Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr X dnia 21 maja 2015r., godz. 12:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Porządek obrad
Sesja Rady Miejskiej Wrocławia
21 maja 2015, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9 we Wrocławiu

I Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wrocław

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk

Ocena zasobów pomocy społecznej 2014 (53,56 MB)

IV Dyskusja i głosowanie nad projektem apelu w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu umożliwienie skutecznej walki ze środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami – druk nr 209/15

- wnioskodawca: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Wrocławia
- referuje: Przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Mirosława Stachowiak-Różecka
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych

Wniosek (1,12 )

Wynik głosowania

V Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:


1. Zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok – druk nr 203/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,75 MB)
Uzasadnienie (0,16 MB)

Wynik głosowania


2. Zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 204/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,03 MB)
Uzasadnienie (0,02 MB)
Załącznik nr 1 (0,17 MB)
Załącznik nr 2 (0,2 MB)
Załącznik nr 3 (0,08 MB)

Wynik głosowania


3. Zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia udzielane jako inwestycyjna i operacyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – druk nr 205/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Sportu i Rekreacji, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (1,21 MB)

Wynik głosowania


4. Dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wrocław instrumentem płatniczym – druk nr 206/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Budżetu i Finansów

Projekt uchwały (0,18 MB)

Wynik głosowania


5. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk nr 188/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Projekt uchwały (0,34 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)

Wynik głosowania


6. Określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław – druk nr 195/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują: Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Edukacji i Młodzieży

Projekt uchwały (0,26 MB)

Wynik głosowania


7. Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 184/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały (0,26 MB)

Wynik głosowania


8. Określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni – druk nr 185/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Kultury i Nauki, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały (0,11 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)

Wynik głosowania


9. Upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - druk nr 183/15

- wnioskodawca: Prezydent WrocławiaPrezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały (0,1 MB)
Uzasadnienie (0,05 MB)

Wynik głosowania


10. Zmieniająca uchwałę Nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – druk nr 186A/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Projekt uchwały (0,1 MB)
Uzasadnienie (0,06 MB)

Wynik głosowania


11. Zmian organizacyjnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu – druk nr 187/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują: Komisja Kultury i Nauki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Kultury i Nauki

Projekt uchwały (0,05 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)

Wynik głosowania


12. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu – druk nr 189/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,03 MB)
Załącznik (0,25 MB)

Wynik głosowania


13. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu – druk nr 190/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (0,04 MB)
Załącznik (0,3 MB)

Wynik głosowania


14. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu – druk nr 191/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załącznik (1,72 MB)
Uzasadnienie (0,04 MB)
Projekt uchwały (1,69 MB)

Wynik głosowania


15. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania alei Dębowej i ulicy Ślężnej we Wrocławiu – druk nr 192/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Załącznik (1,22 MB)
Uzasadnienie (0,1 MB)
Projekt uchwały (1,6 MB)

Wynik głosowania


16. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu – druk nr 193/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (5,02 MB)
Uzasadnienie (0,08 MB)
Załącznik (4,6 MB)

Wynik głosowania


17. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Giełdowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 194/15

- wnioskodawca: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje: Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Projekt uchwały (5,98 MB)
Uzasadnienie (0,03 MB)
Załącznik (5,55 MB)

Wynik głosowania


18. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wrocławia – druk nr 208/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Statutowa

Projekt uchwały (0,04 MB)
Załącznik (0,27 MB)

Wynik głosowania


19. Konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz projektu uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – druk nr 196/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli - Henryk Macała
- opiniują: Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Projekt uchwały (0,03 MB)
Mapa do załącznika 1 (10,82 MB)
Mapa do załącznika 2 (10,91 MB)
Załącznik 1 (0,08 MB)
Załącznik 2 (0,05 MB)

Wynik głosowania


20. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie ustalenia na terenie Wrocławia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży – druk nr 181/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


21. Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszykarskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu – druk nr 207/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


22. Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – druk nr 182/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


23. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 199/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


24. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 200/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


25. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 201/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


26. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 202/15

- referuje: Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa, Kluby Radnych
- komisja odpowiedzialna: Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania


27. Przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ - druk nr 197/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania

Wynik glosowania

Wynik głosowania


28. Przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 198/15

- wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski

Projekt uchwały (0,03 MB)

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik głosowania

Wynik glosowania

Wynik głosowania

Wynik glosowania


VI Przyjęcie protokołu sesji VIII/15 i IX/15.

VII Interpelacje i zapytania.

VIII Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij